Input:

R 92/1970; Dohoda o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr Garance

č. 92/1970 Sb. rozh.
Zrušení dohody o pracovní činnosti se řídí zvláštními ustanoveními zákoníku práce; neřídí se ustanoveními zákoníku práce o skončení pracovního poměru.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 5. 9. 1969, 4 Co 292/69.)
Okresní soud v Semilech se sídlem v Jilemnici zamítl rozsudkem z 2. 6. 1969 žalobu, jíž se žalobce domáhal vyslovení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru žalobce u žalovaného. Vycházel z toho, že zejména s ohledem na hrubé chování žalobce k vedoucím pracovníkům žalovaného byly splněny zákonné podmínky pro okamžité zrušení pracovního poměru podle § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce.
K odvolání žalobce změnil krajský soud v Hradci Králové rozsudkem z 5. 9. 1969 rozsudek soudu prvního stupně v tom směru, že okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné.
Z odůvodnění:
Podle výsledků řízení pracoval žalobce pro žalovaného jako fotograf "na pevný odvod zisku", a to na základě písemné smlouvy uzavřené účastníky 2. 4. 1968. Dopisem z 3. 2. 1969 zrušil žalovaný okamžitě pracovní poměr se žalobcem podle § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce s odůvodněním, že žalobce urážel hrubě a opětovně vedoucí pracovníky žalovaného, popř. že nedodržoval smlouvu z 2. 4. 1968.
Se zřetelem na charakter smlouvy uzavřené účastníky 2. 4. 1967 bylo posouzení důvodnosti žaloby závislé především na posouzení otázky, jakou povahu měl právní vztah mezi účastníky a - podle toho - jakým způsobem mohl být tento právní vztah žalovaným zrušen. Soud prvního stupně se nezabýval touto otázkou; zřejmě proto, že účastníci se zmiňovali shodně jen o pracovním poměru a o zrušení pracovního poměru.
K tomu, aby mezi pracovníkem a zpravidla socialistickou organizací vznikl platně pracovní poměr, je třeba, aby účastníci projevili vůli založit pracovní poměr. A jak plyne ze smlouvy uzavřené účastníky 2. 4. 1968, nesměřoval jejich úmysl k sjednání pracovního poměru (který se řídí ustanoveními § 27 až 216 zák. práce), ale k sjednání dohody o pracovní činnosti (dle § 232 a násl. zák. práce); tomu

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací