Input:

92/1958 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, platné do 31.1.1991 Archiv

č. 92/1958 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, platné do 31.1.1991
[zrušeno č. 1/1991 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. prosince 1958,
kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 13 zákona č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly:
Oddíl 1
Základní úkoly národních výborů a podniků
§ 1
Národní výbory a jejich výkonné orgány pečují, aby všem občanům bylo zabezpečeno právo na práci a aby potřeba pracovníků v národním hospodářství byla zajištěna podle pořadí její naléhavosti. Za tím účelem zejména
a) zabezpečují zaměstnání občanům, kteří se o ně ucházejí;
b) pečují, aby přijímání a zaměstnávání pracovníků bylo v souladu s potřebami hospodářských plánů podniků;
c) pečují o využití pracovní iniciativy obyvatelstva, zvláště dorostu, žen a osob se změněnou pracovní schopností;
d) získávají pracovníky pro práci v oblastech s nedostatkem pracovních sil.
§ 2
Podniky (závody) a jiné organizace (dále jen „podniky“) jsou odpovědny za získání a za udržení pracovníků v počtu nezbytně nutném k zabezpečení hospodářských plánů. K splnění těchto úkolů jsou podniky zejména povinny
a) hospodárně zaměstnávat pracovníky v souladu s požadavkem co největšího růstu produktivity práce;
b) zabezpečovat potřebu pracovníků především získáváním dorostu a jeho výchovou v učebním poměru, popřípadě přípravou pro povolání v pracovním poměru;
c) vytvářet podmínky pro zvyšování zaměstnanosti žen;
d) zabezpečovat vhodná pracoviště pro osoby se změněnou pracovní schopností;
e) pečovat o stálost pracovních poměrů zlepšováním pracovních a životních podmínek pracovníků;
f) pečovat o neustálé zvyšování kvalifikace pracovníků;
Oddíl 2
Zabezpečování zaměstnání občanům
§ 3
(1) Podniky jsou povinny hlásit volná pracovní a učební místa odboru pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rady okresního národního výboru (dále jen „odbor rady okresního národního výboru“), v jehož obvodu jsou pracoviště. Přitom uvedou požadavky kladená na zastávání těchto míst, pracovní a mzdové podmínky a popřípadě údaje o sociálních a jiných zařízeních pro zaměstnance podniku.
(2) Odbor pracovních sil a sociálního zabezpečení rady krajského národního výboru (dále jen „odbor rady krajského národního výboru“) stanoví způsob a termíny hlášení volných pracovních a učebních míst.
§ 4
(1) Odbory rad okresních národních výborů nabízejí volná pracovní (učební) místa pracovníkům, kteří se u nich ucházejí o zaměstnání a mají bydliště v jejich obvodu. Těmto uchazečům poskytují odbory rad okresních národních výborů potřebné informace o volných místech, radí jim při volbě zaměstnání podle jejich osobních předpokladů a zájmů a získávají je přesvědčováním pro pracovní (učební) místa podle hospodářské důležitosti.
(2) Odbory rad okresních národních výborů doporučují podnikům přijetí uchazečů o zaměstnání na volná pracovní (učební) místa, o která mají