Input:

91/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2018 Garance

č. 91/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2018
ZÁKON
ze dne 3. března 2011,
kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část druhou
152/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
ruší v čl. I ustanovení bodů 6, 10, 14, 19 až 23 a 25
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pohonných hmotách
Čl. I
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.”.
2. V § 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c)  registraci distributorů pohonných hmot,”.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
3. V § 2 písm. a) se za slovo „biopalivo” vkládají slova „nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů”.
4. V § 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
„i)  biopalivem kapalné nebo plynné palivo určené k použití v dopravě a vyráběné z biomasy,
j)  distributorem pohonných hmot osoba, která prodává pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou prodeje pohonných hmot na čerpací stanici.”.
5. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 14 znějí:
„(2)  Osoba, která uvádí motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky podle zákona o spotřebních daních14pro dopravní účely nebo která dodává na daňové území České republiky podle zákona o spotřebních daních14pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu, uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je povinna
a)  zajistit, aby jí prodávaný sortiment motorových benzinů obsahoval také motorový benzin s obsahem kyslíku maximálně 2,7 procent hmotnostních a s obsahem ethanolu maximálně 5 procent objemových, a