Input:

91/1996 Sb., Zákon o krmivech, ve znění účinném k 1.10.2019 Archiv

č. 91/1996 Sb., Zákon o krmivech, ve znění účinném k 1.10.2019
ZÁKON
ze dne 15. března 1996
o krmivech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
ÚZ 68/2001 Sb.
 
 
147/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
mění § 10 odst. 1, § 17 odst. 2 až 7 a 9
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 20 odst. 3
21/2004 Sb.
(k 23.1.2004)
mění celkem 47 novelizačních bodů
21/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 2 písm. ll), § 3b, § 9 odst. 3, § 16b odst. 2 až 6, § 19 odst. 7;
§ 3a pozbývá platnost
ÚZ 114/2004 Sb.
 
 
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 19 odst. 9 nahrazuje slova, ruší pozn. č. 11
553/2005 Sb.
(k 30.12.2005)
mění (16 novelizačních bodů)
214/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění (34 novelizačních bodů); nová přechodná ustanovení
ÚZ 45/2008 Sb.
 
 
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 4 odst. 3 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 19c odst. 6
33/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění, celkem 27 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 16 odst. 9
279/2013 Sb.2013
(k 1.1.2014)
mění § 4, § 5, § 16, § 17, § 21a; ruší § 19b
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 19a a § 19c
209/2019 Sb.
(k 1.10.2019)
mění, celkem 67 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) stanoví některé požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění na trh krmiv, doplňkových látek1b) a premixů1c) , jakož i pravomoc a působnost orgánu vykonávajícího úřední kontroly1d) dodržování povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie (dále jen „předpisy Evropské unie“).
(2) Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny pro vývoz a jsou nezávadné1e) .
(3) Tento zákon se nevztahuje na veterinární přípravky a léčiva.2)
§ 2
Vymezení pojmů
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) nežádoucí látkou látka nebo produkt, přítomné na povrchu nebo v produktech určených ke krmení zvířat, které představují potenciální nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí a které mohou mít nežádoucí vliv na živočišnou produkci, s výjimkou patogenních činitelů,
b) ochrannou lhůtou minimální doba, která musí uplynout od ukončení příjmu krmiva, obsahujícího určitou doplňkovou látku, pro kterou je tato lhůta stanovena, do porážky zvířete nebo počátku produkce živočišných produktů určených pro potravu lidí, aby bylo zajištěno, že neobsahují rezidua doplňkových látek v množstvích přesahujících maximální limity stanovené veterinárním zákonem1e) a předpisy Evropské unie,
c) biologickým zkoušením stanovení účinnosti a bezpečnosti krmiva nebo doplňkové látky,
 
d) dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má v držení krmivo, doplňkovou látku nebo premix, manipuluje s nimi nebo je uvádí na trh, ale nevyrábí je,
 
e) distributorem právnická nebo fyzická osoba, která zprostředkuje uvedení krmiva, doplňkové látky nebo premixu na trh, aniž by daný produkt měla v držení.
(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumějí
a) výrobcem právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí nebo zpracovává krmiva, doplňkové látky nebo premixy, má je v držení před jejich uvedením na trh nebo je na trh uvádí; výrobcem se rozumí též osoba provozující pojízdnou výrobnu krmiv,