Input:

R 91/1956 (tr.); Garance

č. 91/1956 Sb. rozh. tr.
Ak prokurátor v obžalobe uvedie, že trestnú činnosť obvinený konal „až dosiaľ“, treba mať za to, že bola žalovaná činnosť, ktorá sa stala až do dňa, ktorého bola obžaloba podaná u súdu. Za činnosť spáchanú po podaní obžaloby môže byť obvinený uznaný vinným iba vtedy, ak prokurátor ohľadom takej ďalšej činnosti obžalobu rozšíri (§ 149 ods. 2 tr. por.).
Ak sú urážky proti určitej osobe uvádzané páchateľom sústavne takým hrubým a nenávistným spôsobom v prítomnosti viacerých osôb patriacich najmä k rodine uraženého, že tým sa znekľudňuje a strpčuje život celej rodiny, ide o konanie narušujúce pravidlá
občianskeho spolužitia podľa § 127 tr. zák. spr. a nie iba o urážku na cti v zmysle § 133 tr. zák. spr.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 31. augusta 1956, 2 Tz 148/56.)
Ľudový súd v Trstenej uznal právoplatným rozsudkom obvinenú vinnou jednak priestupkom proti ochrane občianskeho spolužitia podľa § 127 tr. zák. spr. jednak priestupkom proti ochrane jednotného hospodárskeho plánu podľa § 39 ods. 2 písm. b) tr. zák. spr. Podľa skutkového zistenia rozsudku spáchala obvinená priestupok podľa § 39 tr. zák. spr. tým, že nesplnila zo svojej usadlosti predpísané dodávky poľnohospodárskych produktov na prvý polrok 1955 a za r. 1954, priestupku proti ochrane občianskeho spolužitia sa potom dopustila tým, že od novembra 1954 „až dosiaľ“ sústavne nadávala nájomničke P v jej dome bývajúcej a ju urážala hrubými a nenávistnými výrokmi, pričom sa v nadávkach dotýkala nepriamo aj národnosti napadnutej. Takto, konala obvinená proti P nielen v jej vlastnej prítomnosti, ale aj v prítomnosti manžela a iných členov rodiny, najmä ale tiež pred nedospelými deťmi P. Dôvodom týchto urážok bola skutočnosť, že P neplatila nájomné do rúk obvinenej, ale na príkaz finančného odboru rady MNV zloženkami tomuto odboru, pretože obvinená dlhovala domovú daň.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom rozsudok ľudového súdu v celom rozsahu zrušil a tomuto súdu uložil, aby vec znova prejednal a o nej rozhodol. Pokiaľ ide o to, že obvinená bola uznaná vinnou priestupkom proti ochrane občianskeho spolužitia podľa § 127 tr. zák. spr. Najvyšší súd uviedol
v odôvodnení:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona v tomto smere namieta, že ľudový súd uznal obvinenú vinnou priestupkom podľa § 127 tr. zák. spr., ktorý pokračoval až do času vyhlásenia rozsudku, hoci nie je v spisoch podklad pre tento čas. Ďalej uviedol generálny prokurátor, že konanie obvinenej, ktorým urážala P a jej nadávala, zakladá priestupok urážky na