Input:

č. 91/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 91/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
K otázke t. zv. „večných bytov“.
Predmetom kúpnej zmluvy nemôže byť nesamostatná, reálne neoddeliteľná časť celku. Na základe takejto zmluvy v zmysle § 69 pozkn. por. nemožno povoliť zápis vlastníckeho práva, hoci sa žiada zápis vlastníckeho práva, ako by išlo o zápis spoluvlastníckeho práva.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 12. apríla 1956, Cz 139/56.)
Na základe kúpnej zmluvy z 12. júla 1954 navrhoval L. K. na 1 Ľudovom súde v Ružomberku, aby z vlastníckej účasti A. V. dotyčné nehnuteľnosti zapísanej vo vl. č. 1411/III kat. úz. R. pare, č. 569-637/a/4 v 286/520-inách bolo na neho prepísané vlastnícke právo v 65/520-inách.
Ľudový súd v Ružomberku napadnutým uznesením vyhovel návrhu. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť.
Najvyšší súd rozhodol .na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením Ľudového súdu v Ružomberku bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
V súdenom prípade vkladnou listinou pre zápis vlastníckeho práva navrhovateľa bola vyššie označená kúpna zmluva. Podľa tejto zmluvy predáva sa navrhovateľovi jedna bytová jednotka dvojposchodového domu v R. pozostávajúca z istého počtu miestností – z izby, kuchyne, predsiene, špajzy atď. – a primeranej časti miestností a zariadení spoločných pre celý dom (pračňa, skladisko na drevo, schodiště). Predmetom kúpnej zmluvy nie je teda ideálny podiel z domu, v ktorom je predávaná bytová jednotka, ale len táto bytová jednotka ako taká, označená resp. určovaná svojou plochou v dome, počtom miestností k nej patriacich resp. primeranou časťou spoločných domových zariadení. Už z toho plynie, že predmet kúpnej zmluvy je nesamostatný, reálne neoddeliteľný od celku, ku ktorému patrí, fyzicky ako taký vlastne neovládateľný. Predmetom kúpnej zmluvy je časť takej veci (§ 23 obč. zák.), ktorá je reálne nedeliteľná (§§ 139 a 140 obč. zák.). Takáto reálne nedeliteľná vec môže byť len v spoluvlastníctve (§ 133 obč. zák.)