Input:

91/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o Československé akademii věd, platné do 17.7.1963 Archiv

č. 91/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o Československé akademii věd, platné do 17.7.1963
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. prosince 1952,
kterým se provádí zákon o Československé akademii věd.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 25 písm. b) a c) zákona č. 52/1952 Sb., o Československé akademii věd (dále jen „Akademie”):
§ 1.
Majetek Královské české společnosti nauk, České akademie věd a umění, Masarykovy akademie práce, Orientálního ústavu, Slovanského ústavu a Národní rady badatelské, jakož i nadací a fondů, které jsou ve správě těchto institucí, je národní majetek, který stát svěřuje Akademii. Ministr školství, věd a umění může však v dohodě s presidentem Akademie do konce roku 1953 některé části tohoto majetku svěřit do správy nebo odevzdat do trvalého užívání jiným socialistickým právnickým osobám nebo učinit o nich jiná opatření anebo může je v dohodě s příslušným ministrem převést do jeho pravomoci, aby o nich učinil opatření.
§ 2.
Majetkové podstaty dosavadních ústředních výzkumných ústavů se svěřují do správy Akademie.
§ 3.
(1)  Příslušný ministr svěří v dohodě s presidentem Akademie do správy Akademie i jiný národní majetek, pokud je to účelné k plnění úkolů Akademie.
(2)  Presidium Akademie může ze správy Akademie vyjmout některé části majetku a