Input:

90/1995 Sb., Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění účinném k 1.1.2022 Garance

č. 90/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 1995
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
47/2000 Sb.
(k 14.3.2000)
mění § 90 a 91
39/2001 Sb.
(k 25.1.2001)
mění § 32 a vkládá § 46a
78/2002 Sb.
(k 1.4.2002)
mění § 13 odst. 3 a 4,
§ 15 odst. 2, nové přech. ust.
192/2002 Sb.
(k 22.5.2002)
mění § 46a odst. 1
282/2004 Sb.
(k 7.5.2004)
mění § 32, § 41 odst. 2, v § 50 odst. 1 doplňuje písm. za),
vkládá část patnáctou A
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 117 odst. 1 doplňuje slova
359/2004 Sb.
(k 1.9.2004)
mění, viz čl. I body 1 až 17 novely
482/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
v § 50 doplňuje písm. zb)
167/2005 Sb.
(k 27.4.2005)
mění § 48 a přílohu č. 1
205/2006 Sb.
(k 17.5.2006)
mění 13 novelizačních bodů
205/2006 Sb.
(k 15.6.2006)
v § 32 vkládá slova
573/2006 Sb.
(k 27.12.2006)
v § 77 mění odst. 2 a 5 a vkládá odst. 6; mění § 111 odst. 1 a § 112 odst. 4, nové přechodné ustanovení
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena; viz zákon č. 306/2009 Sb.
162/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
mění § 50 odst. 1 písm. za), § 109a, § 109b odst. 1, § 109c odst. 2, § 121 odst. 1; vkládá nové § 109d až 109l
402/2009 Sb.
(k 18.11.2009)
mění § 103 odst. 2
265/2011 Sb.
(k 1.12.2011)
mění, celkem 24 novelizačních bodů
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění v čl. 27 přílohy č. 1 odst. 4
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 29 odst. 1, § 50 odst. 1, § 81 a přílohu č. 2; ruší § 80
275/2012 Sb.
(k 8.3.2013)
vkládá v § 70 odst. 5
265/2014 Sb.
(k 1.3.2015)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
300/2017 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 97
277/2019 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 64, § 86, § 90, § 91, § 92, § 94, § 95, § 97, § 98, § 101, § 106, § 108, § 120b; vkládá § 120f; nové přechodné ustanovení
167/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění, celkem k datu 24 novelizačních bodů
167/2020 Sb.
(prvním dnem volebního období Poslanecké sněmovny zvolené po 15.4.2020)
mění § 46 odst. 4 a vkládá novou část osmnáctou - dosud neuvedeno
484/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 106 odst. 1 zákona
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Jednací řád Poslanecké sněmovny upravuje zásady jednání Poslanecké sněmovny (dále jen „Sněmovna“), jejích orgánů a funkcionářů, zásady jednání společné schůze komor Parlamentu, styky Sněmovny navenek, postavení poslanců, orgánů a funkcionářů Sněmovny.
(2) Sněmovna upravuje v rámci tohoto zákona usnesením své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Sněmovny a jejích orgánů.
ČÁST DRUHÁ
POSLANCI
Mandát poslance
§ 2
Mandát poslance vzniká zvolením. Náhradník1) nabývá mandát poslance, za nějž náhradník nastupuje, okamžikem zániku mandátu tohoto poslance [§ 6 písm. a), c), d) a f)].
§ 3
Prohlášením učiněným osobně na schůzi Sněmovny se může poslanec svého mandátu vzdát. Brání-li účasti poslance na schůzi Sněmovny závažné okolnosti, může tak učinit též prohlášením sepsaným formou notářského zápisu, které se doručí předsedovi Sněmovny a nesmí být starší než jeden měsíc.
§ 4
Slib poslance
Poslanec skládá na první schůzi Sněmovny, které se zúčastní, slib předepsaný Ústavou. Učiní tak pronesením slova „slibuji“ a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib skládá. Předsedající dá před tím znění slibu přečíst. Složení slibu stvrdí poslanec svým podpisem.
§ 5
Průkaz poslance
(1) Poslanec obdrží průkaz opatřený fotografií, razítkem Sněmovny a podpisem předsedy Sněmovny.
(2) Průkaz ověřuje, že jeho držitel je členem Sněmovny, má práva a povinnosti poslance a slouží rovněž jako osobní průkaz poslance potvrzující jeho totožnost.
Zánik mandátu poslance
§ 6
Mandát poslance zaniká
a) odepřením slibu poslance nebo složením slibu s výhradou,
b) uplynutím volebního období Sněmovny,
c) prohlášením poslance na schůzi Sněmovny, kterým se vzdává mandátu, nebo okamžikem doručení notářského zápisu o vzdání se mandátu (§ 3) do rukou předsedy Sněmovny,
d) okamžikem, v němž nastala okolnost, která má za následek ztrátu volitelnosti poslance,
e) rozpuštěním Sněmovny,
f) okamžikem, kdy se poslanec ujal úřadu nebo funkce, jejichž neslučitelnost s funkcí poslance stanoví Ústava nebo zákon.
§ 7
Začal-li poslanec vykonávat funkci, která je ze zákona s výkonem mandátu poslance neslučitelná, oznámí to neprodleně předsedovi Sněmovny.
§ 8
V pochybnostech o ztrátě volitelnosti a v pochybnostech o neslučitelnosti funkce s výkonem funkce poslance se postupuje podle zvláštního zákona.2)
Účast na jednání Sněmovny a jejích orgánů
§ 9
(1) Poslanec se účastní jednání Sněmovny a jejích orgánů, do nichž byl zvolen nebo ustanoven.
(2) Po zahájení schůze Sněmovny nebo jejího orgánu oznámí předsedající jména poslanců, kteří požádali o omluvení neúčasti na jednání.
(3) Nemůže-li se poslanec zúčastnit jednání Sněmovny nebo jejího orgánu, omluví se předsedovi toho orgánu, o jehož jednání jde.
(4) Poslanec se omluví tak, aby byl podle povahy věci o omluvě zpraven předseda Sněmovny nebo předseda toho orgánu, o jehož jednání jde, pokud možno před počátkem jednání, na které se omlouvá.
(5) Evidenci účasti poslance na schůzi Sněmovny a na schůzích jejích orgánů, včetně důvodů neúčasti, pokud je poslanec uvede, vede předseda Sněmovny nebo předseda příslušného orgánu.
§ 10
(1) Zveřejnění projevů