Input:

90/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazů pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, kosmickém prostoru a pod vodou Garance

č. 90/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazů pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, kosmickém prostoru a pod vodou
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 1963
o Smlouvě o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou
Dne 5. srpna 1963 byla v Moskvě sjednána Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou.
Smlouva byla jménem Československé socialistické republiky podepsána v Moskvě, v Londýně a ve Washingtonu dne 8. srpna 1963. Smlouva vstoupila v platnost na základě článku III odstavce 3 dne 10. října 1963, tj. v den, kdy uložily své ratifikační listiny v Moskvě, v Londýně a ve Washingtonu vlády Svazu sovětských socialistických republik, Velké Británie a Spojených států amerických.
Se smlouvou vyslovilo Národní shromáždění Československé socialistické republiky souhlas dne 5.prosince 1963 a president republiky ji ratifikoval dne 10. října 1963.
Ratifikační listiny Československé socialistické republiky byly uloženy u depozitářů Smlouvy, a to u vlád Svazu sovětských socialistických republik a Velké Británie dne 14. října 1963 a u vlády Spojených států amerických dne 17. října 1963.
Na základě článku III odstavce 4 vstoupila pro Československou socialistickou republiku Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou v platnost dnem uložení ratifikačních listin.
Český překlad Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
SMLOUVA
o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou
Vlády Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických, dále uváděné jako „původní smluvní strany”,
vyhlašující za svůj hlavní cíl co nejrychleji dosažení dohody o všeobecném a úplném odzbrojení pod přísnou mezinárodní kontrolou v souladu s cíli Organizace spojených národů, jež by skoncovala se závody ve zbrojení a odstranila pohnutky k výrobě a zkouškám všech druhů zbraní, včetně jaderných,
usilujíce dosáhnout zastavení všech pokusných výbuchů jaderných zbraní navždy, jsouce rozhodnuty pokračovat proto v jednání a přejíce si skoncovat s tím, aby prostředí, jež člověka obklopuje, bylo zamořováno radioaktivními látkami,
dohodly se takto:
Článek I
1. Každá ze smluvních stran se zavazuje zakázat veškeré pokusné výbuchy jaderných zbraní i všechny jiné jaderné výbuchy, předcházet jim a neprovádět je, a to na kterémkoli místě podléhajícím její pravomoci nebo kontrole:
a)  v ovzduší; mimo jeho hranice, čítaje v to kosmických prostor; pod vodou, čítaje v to pobřežní vody a volné moře; a
b)  v kterémkoli jiném prostředí, pokud takový výbuch způsobuje zanášení radioaktivního odpadu mimo území státu, pod jehož pravomocí nebo kontrolou se takový výbuch provádí. Přitom je třeba mít na zřeteli, že ustanovení tohoto bodu nesmí být na překážku sjednání smlouvy, která povede k zákazu všech pokusných jaderných výbuchů navždy, čítaje v to veškeré takové pokusy pod zemí; o její sjednání budou smluvní strany usilovat, jak to již prohlásily v preambuli k