Input:

90/1961 Sb., Vyhláška Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu o odpisech bilančních zásob ložisek nerostných surovin, platné do 30.6.1988 Archiv

č. 90/1961 Sb., Vyhláška Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu o odpisech bilančních zásob ložisek nerostných surovin, platné do 30.6.1988
VYHLÁŠKA
Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu
ze dne 27. července 1961
o odpisech bilančních zásob ložisek nerostných surovin
Ústřední geologický úřad a Ústřední báňský úřad stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 1, odst. 2 vl. nař. č. 11/1958 Sb., o organizaci státní geologické služby a podle § 57, odst. 1, písm. b) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horního zákona):
§ 1
Základní ustanovení
(1)  V bilancích a evidenci zásob výhradních ložisek nerostných surovin mohou těžební organizace provádět odpisy zásob, odpovídajících schváleným podmínkám (kondicím) bilančností (dále „bilanční zásoby”), jen po schválení odpisu podle této vyhlášky.
(2)  Odpisy bilančních zásob radioaktivních surovin se řídí zvláštními předpisy.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Odpisem bilančních zásob ložisek nerostných surovin (dále jen „odpis”) se rozumí jejich úplné vypuštění z bilance nebo z evidence, nebo jejich převod ze zásob bilančních do nebilančních podle této vyhlášky.
(2)  Za odpis zásob se nepovažují a řízení podle této vyhlášky nepodléhají tyto změny ve stavu bilančních zásob:
a)  úbytky těžbou a ztrátami, spojenými se zvolenou dobývací metodou;
b)  úbytky v důsledku změn dobývacích prostorů;
c)  úbytky v důsledku zpřesnění průzkumem, otvírkou, přípravou a těžebním průzkumem oproti zásobám již vyčísleným;
d)  úbytky v důsledku přepočtu a přehodnocení podle schválených kondic.
§ 3
Důvody odpisů
Odpisy bilančních zásob se posuzují, projednávají a evidují podle svého důvodu, a to v těchto skupinách:
a)  zásoby úseků ložiska se zvlášť složitými báňskotechnickými, hydrogeologickými apod. poměry, souvisejícími s přírodními podmínkami nebo vzniklými nepředvídanými událostmi, v jejichž důsledku není vydobytí zásob možné;
b)  zásoby úseků ložiska, jejichž vydobytí není účelné z hlediska ekonomického, např. pro jejich odlehlost, izolovanost, nižší kvalitu a mocnost apod.,
c)  zásoby, které ztratily průmyslový význam, např. změnou hospodářských (výrobních odbytových aj.) poměrů.
Návrhy na odpis
§ 4
Jakmile zjistí těžební organizace při vypracování projektu těžebního závodu, plánu otvírky, přípravy a dobývání, plánu likvidace hlavních důlních děl nebo lomů nebo při provádění těchto prací, že z důvodů, uvedených v § 3, nebude možno z ložiska vytěžit za současných ekonomických a technických podmínek část zásob vykazovaných jako bilanční, je povinna podat návrh na jejich odpis.
§ 5
(1)  Návrh na odpis musí obsahovat všechny údaje a podklady, kterých je zapotřebí k tomu, aby bylo možno posoudit nezbytnost odpisu bilančních zásob a odepisované zásoby přesně vymezit. Zejména je zapotřebí:
a)  údaj množství k odpisu navržených zásob podle kategorií s kvalitativní charakteristikou a místním určením;
b)  uvedení důvodů, pro které mají být zásoby odepsány s příslušným ekonomickým a technickým rozborem;
c)  měřická a geologická dokumentace,