Input:

č. 90/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 90/1958 Sb. rozh. obč.
Existence ztráty nebo podstatného poklesu výdělku musí být v příčinné souvislosti s nepříznivým zdravotním stavem a okolností, že navrhovatel pro takový stav může vykonávat jen méně kvalifikované zaměstnání anebo původní nebo jiné stejně kvalifikované jen za podstatně ulehčených pracovních podmínek (§ 2 odst. 1 vyhl. č. 250/1956 Ú. 1.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 27. února 1958, 9 Co 75/58.)
Navrhovatel pobírá od 25. března 1947 invalidní důchod, přiznaný podle § 109 zák. č. 221/1924 Sb., který mu odpůrce – Státní úřad sociálního zabezpečení – výměrem ze dne 4. června 1957 odňal.
Lidový soud civilní v Ostravě uznal na částečnou invaliditu s odůvodněním, že navrhovatel je podle posudku krajské posudkové komise sociálního zabezpečení s to vykonávat dosavadní nebo jiné přiměřené zaměstnání, avšak jen za zvlášť ulehčených pracovních podmínek a že podstatný pokles výdělku vyplývá již z těch okolností, že navrhovatel skončil svoji funkci tajemníka MNV dnem 1. června 1957 a od té doby není zaměstnán.
Krajský soud zrušil rozsudek soudu první stolice a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
Odůvodnění:
Zjištění soudu první stolice není v přesné shodě s posudkem krajské posudkové komise, neboť tato se nevyjádřila, že by navrhovatel byl schopen vykonávat jiné přiměřené zaměstnání, nýbrž vyslovila se jen, že navrhovatel je schopen vykonávat původní zaměstnání tesaře, toto však pouze za zvlášť ulehčených pracovních podmínek. Všechny okolnosti uvedené prvním soudem však nejsou dostatečným podkladem, který by spolehlivě objasňoval otázku částečně invalidity a umožňoval závěr, že o takovou invaliditu jde. Okolnost, že navrhovatel toho času nic nevydělává, představuje sice ztrátu výdělku, avšak nestačí pouhá existence ztráty nebo podstatného poklesu výdělku, neboť tato okolnost musí být v příčinné souvislosti s nepříznivým zdravotním stavem a okolností, že navrhovatel pro takový stav může vykonávat jen méně kvalifikované zaměstnání anebo původní nebo jiné stejně kvalifikované jen za podstatně ulehčených pracovních podmínek. Poněvadž tedy rozhodyje celková