Input:

č. 90/1954 Sb. rozh. obč., Garance

č. 90/1954 Sb. rozh. obč.
Záložné právo možno zapísať aj na nehnuteľnosti, ktoré člen JRD vyššieho typu združil na spoločné družstevné hospodárenie.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 22. januára 1954, 18 Co 414/53.)
Ľudový súd v Galante povolil na základe vykonateľného výkazu okresného národného výboru o nedoplatkoch na nehnuteľnosť dlžníka záložné právo pre daňovú pohľadávku v prospech Československého štátu. Dlžník podal proti tomuto uzneseniu sťažnosť, v ktorej namietal, že daňová pohľadávka vyplývá z obchodnej činnosti jeho manželky, ktorá inak riadne platila dane a len predmetnú daň nevládala zaplatiť, a ďalej namieta, že on vstúpil so svojím majetkom do JRD III. typu a že preto protestuje proti zaťaženiu jeho majetku vneseného do JRD.
Krajský súd sťažnosti