Input:

90/1953 Sb., Nařízení, kterým se provádí ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury Garance

č. 90/1953 Sb., Nařízení, kterým se provádí ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 20. listopadu 1953,
kterým se provádí ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury.
Ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem národní obrany a generálním prokurátorem nařizuje podle § 4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury:
§ 1.
Právní čekatel může s právními účinky vykonat tyto úkony, které jsou jinak zákonem vyhrazeny prokurátorovi:
a) úkony v přípravném řízení o trestných činech, které náležejí do příslušnosti okresního (nižšího vojenského) prokurátora, s výjimkou rozhodování o vazbě, nařízení, aby byl obviněný pozorován ve veřejném ústavu (§ 124 odst. 2 a 4 tr. ř.), nařízení vydání zásilek (§ 83 tr. ř.), vydání příkazu k domovní prohlídce (§ 132 tr. ř.), otevření zásilek (§ 135 tr. ř.) a nařízení k zajištění majetku obviněného (§ 283 tr. ř.), rozhodnutí o zastavení řízení a podání žaloby;
b) zastupovat žalobu v řízení o trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody do 5 let;
c) intervence při veřejných a neveřejných zasedáních soudu, s výjimkou řízení o obnovu o trestném činu, na který zákon stanoví trest smrti nebo trest odnětí svobody, jehož horní hranice činí více než 5 let, řízení o stížnosti pro porušení zákona a řízení o vydání do ciziny;
d) rozhodování o výši nákladů trestního řízení a o výši odměn podle § 72 odst. 1 tr. ř. věta druhá;
e) úkony souvisící s výkonem trestu odnětí svobody, nápravného opatření a trestů vedlejších, s výjimkou povolování odkladu a přerušení výkonu trestu, upuštění od jeho výkonu a návrhu na podmíněné propuštění odsouzeného;
f) sepisovat podání činěná ústně do protokolu.
§ 2.
Právní čekatel může s právními účinky vykonat tyto