Input:

90/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví, platné do 31.12.1952 Archiv

č. 90/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví, platné do 31.12.1952
DEKRET PREZIDENTA REPUBLIKY
ze dne 2. října 1945
o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví.
K návrhu vlády ustanovuji:
ČÁST I.
Označení řádných soudů (úřadů veřejné žaloby).
§ 1.
Řádné soudy civilní a občanské soudy trestní mají toto označení:
a)  okresní soud;
b)  krajský soud, jde-li o sborový soud I. stolice;
c)  zemský soud, jde-li o sborový soud II. stolice;
d)  nejvyšší soud.
§ 2.
Okresní soud anebo krajský soud, který vykonává pravomoc výhradně ve věcech civilního soudnictví obecného, ve věcech obchodních, exekučních anebo trestních, připojuje k označení ve smyslu § 1 tohoto dekretu ještě další označení „civilní”, „obchodní”, „exekuční” nebo „trestní” podle toho, kterou z uvedených pravomocí vykonává.
§ 3.
Úřady zřízené při sborových soudech a při nejvyšším soudě k zastávání úkolů přikázaných jim předpisy trestního řádu mají toto označení:
a)  státní zastupitelství;
b)  zemské státní zastupitelství;
c)  generální prokuratura.
ČÁST II.
Soudcovské úkony
(1)  Ministr spravedlnosti může udělit soudcům, jmenovaným pro obvod zemského soudu, zmocnění, aby v tomto obvodě samostatně vyřizovali:
a)  věci řízení upomínacího;
b)  věci pozůstalostní;
c)  věci poručenské (opatrovnické) kromě zbavení svéprávnosti, jeho přeměny a zrušení, propachtování a zcizení nemovitosti poručencových (opatrovancových), schválení smluv o osvojení, schválení právních jednání s poručenci (opatrovanci) a vydání jejich jmění;
d)  exekuce na hmotné věci movité a na pohledávky k dobytí peněžitých pohledávek;
e)  vymáhání peněžitých trestů jakéhokoliv druhu a nákladů trestního řízení;
f)  věci knih pozemkových.
(2)  Zmocnění podle předchozího odstavce se udílí k návrhu prezidenta zemského soudu, kterému přísluší blíže stanoviti, v jakém rozsahu má býti v jednotlivých případech zmocnění užito.
(3)  Ustanovení § 3, odst. 2 zákona ze dne 27. listopadu 1896, č. 217 ř. z., o soudní organizaci, zůstává jinak nedotčeno.
ČÁST III.
Systemisace a funkční služné.
§ 5.
Ustanovení § 40, odst. 4 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. (platový zákon),ve znění vládního nařízení ze dne 12. ledna 1944, č. 15 Sb. (novela platového zákona), se mění pokud jde o systemisaci soudcovských služebních míst a zní takto:
(4)  Soudcům na služebních místech systemisovaných v prvé skupině (§ 36) přísluší kromě základního služného ještě funkční služné, které se stanoví v ročních částkách takto:
 
 
Stupeň
Stupnice funkčního služného
Systematisovaná místa
a
b
c
d
K
I.
Druhý předseda nejvyššího soudu, druhý předseda nejvyššího správního soudu, předsedové zemských soudů
48.000
 
 
 
II.
Předsedové senátů nejvyššího soudu a předsedové senátů nejvyššího správního soudu
40.800
44.400