Input:

9/2021 F.z., Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události Garance

9/2021 F.z., Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události
ROZHODNUTÍ
o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události
 
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
Č. j. 1734/2021/3901-2
 
PID: MFCRBXXTZH

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),
takto:
I.

Osobám zúčastněným na správě daní
promíjím

správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. a) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav, za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.
Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.
Odůvodnění:

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně (správního poplatku).
Předmětným