Input:

9/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie Garance

č. 9/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. května 2011 byla v Bruselu přijata Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie. Jménem České republiky byla Dohoda podepsána dne 25. května 2011 v Bruselu.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 7. února 2012.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 2 dne 1. prosince 2015 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.

  
DOHODA
mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie
(2011/C 202/05)

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE ZASEDAJÍCÍ V RADĚ
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Členské státy Evropské unie (dále jen „smluvní strany“) uznávají, že plnohodnotná a účinná konzultace a spolupráce může vyžadovat vzájemnou výměnu utajovaných informací mezi nimi v zájmu Evropské unie a mezi smluvními stranami a orgány Evropské unie nebo agenturami, institucemi či úřady, které zřídila.
(2) Společným přáním smluvních stran je přispět k zavedení soudržného a komplexního obecného rámce pro ochranu utajovaných informací v zájmu Evropské unie, které pocházejí ze smluvních stran, orgánů Evropské unie, z agentur, institucí či úřadů zřízených Evropskou unií, nebo informací, které byly v této souvislosti získány od třetích států nebo mezinárodních organizací.
(3) Smluvní strany si uvědomují, že přístup k takovým utajovaným informacím a jejich výměny vyžadují náležitá bezpečnostní opatření na jejich ochranu,

SE DOHODLI NA TOMTO:
  
Článek 1

Účelem této dohody je, aby smluvní strany zajistily ochranu utajovaných informací:
a) vytvářených orgány Evropské unie nebo agenturami, institucemi či úřady, které zřídila, a poskytovaných smluvním stranám nebo s nimi vyměňovaných;
b) vytvářených smluvními stranami a poskytovaných orgánům Evropské unie nebo agenturám, institucím či úřadům, které zřídila, nebo s nimi vyměňovaných;
c) vytvářených smluvními stranami za účelem jejich poskytnutí nebo výměny mezi smluvními stranami v zájmu Evropské unie a označených tak, aby bylo patrno, že spadají do působnosti této dohody;
d) přijatých od třetích států nebo mezinárodních organizací orgány Evropské unie nebo agenturami, institucemi či úřady, které zřídila, a poskytovaných smluvním stranám nebo s nimi vyměňovaných.

  
Článek 2

Pro účely této dohody se „utajovanou informací“ rozumí jakákoliv informace nebo materiál v jakékoli podobě, jejichž vyzrazení by mohlo v různé míře poškodit zájmy Evropské unie nebo jednoho či více členských států a které nesou jedno z níže uvedených označení stupně utajení EU nebo jiné odpovídající označení stupně utajení, jak