Input:

9/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti Garance

č. 9/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. ledna 2014 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dne 7. prosince 2018.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Vláda České republiky a vláda Arménské republiky (dále jen „Strany“),
s úmyslem přispět k rozvoji vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Arménskou republikou,
znepokojeny nadnárodním šířením organizované trestné činnosti, zejména zvyšujícím se zneužíváním omamných a psychotropních látek a růstem mezinárodního obchodu s nimi, jakož i obchodováním s lidmi,
přesvědčeny, že spolupráce v oblasti boje proti jakékoliv formě organizovaného zločinu a terorizmu a dalším druhům trestné činnosti nebo při účinném předcházení této trestné činnosti má zásadní význam,
vědomy si závažnosti nárůstu nelegálního přistěhovalectví a s tím souvisejících bezpečnostních rizik,
řídíce se mezinárodním právem a právními předpisy svých států,
se dohodly takto:
Článek 1
(1) Účelem této dohody je prohloubení a posílení policejní spolupráce při prevenci a odhalování trestných činů a při zjišťování jejich pachatelů, zejména prostřednictvím výměny strategických a operativních informací a přímých kontaktů mezi příslušnými orgány na všech náležitých úrovních. Tato dohoda nezahrnuje poskytování právní pomoci ve věcech trestních, které je upraveno zvláštní mezinárodní smlouvou, jíž jsou státy Stran vázány.
(2) Spolupráce podle této dohody probíhá v souladu s právními předpisy států Stran, jakož i mezinárodními smlouvami, jimiž jsou státy Stran vázány.
Článek 2
Spolupráce podle této dohody se vztahuje na všechny formy trestné činnosti, zejména na:
a) organizovanou trestnou Činnost;
b) terorizmus a jeho financování;
c) trestnou činnost proti životu a zdraví;
d) obchodování s lidmi, kuplířství, nezákonné obchodování s lidskými orgány a tkáněmi;
e) sexuální zneužívání dětí a dětskou pornografii;
f) trestnou činnost související s nelegálním přistěhovalectvím;
g) nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami ve smyslu Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z 20. prosince 1988;
h) počítačovou kriminalitu;
i) nezákonnou výrobu, opatřování, držení, dovoz, vývoz, průvoz a obchodování se zbraněmi, střelivem a výbušninami, chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu, jakož i s jinými vysoce nebezpečnými látkami;
j) padělání a pozměňování peněz, známek a cenných papírů, prostředků bezhotovostního platebního styku a úředních dokladů, zejména cestovních dokladů, jejich distribuci a používání;