9/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 9/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. listopadu 2015 byla v Praze podepsána Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 50 odst. 2 dne 1. prosince 2017.
České znění Smlouvy a francouzské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
Smlouva
o sociálním zabezpečení
mezi
Českou republikou
a
Tuniskou republikou
Česká republika
a
Tuniská republika
(dále jen „smluvní státy“)
vedeny přáním upravit vzájemné vztahy mezi oběma státy (dále jen „smluvní státy“) v oblasti sociálního zabezpečení, se dohodly takto:

  
ČÁST I
Všeobecná ustanovení
Článek 1
Definice
1) Pro účely této Smlouvy výraz:
1. „právní předpisy
znamená zákony, nařízení a jiné obecně závazné právní předpisy týkající se odvětví sociálního zabezpečení uvedených v článku 2 této Smlouvy;
2. „příslušný úřad
znamená ministerstvo nebo jiný odpovídající orgán, do jehož kompetence náleží oblast sociálního zabezpečení upravovaná touto Smlouvou;
3. „instituce
znamená orgán, kterému přísluší provádění právních předpisů v rozsahu uvedeném v článku 2 této Smlouvy;
4. „příslušná instituce
znamená orgán, k jehož tíži jsou poskytovány dávky;
5. „bydliště
znamená trvalé bydliště nebo obvyklý pobyt mající charakter dlouhodobosti, stálosti;
6. „pobyt
znamená pobyt dočasný krátkodobý;
7. „občan
znamená osobu se státním občanstvím České republiky nebo Tuniské republiky;
8. „uprchlík
má význam, který mu stanoví článek 1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků, podepsané v Ženevě 28. Července 1951 a článek 1 odst. 2 Protokolu o právním postavení uprchlíků z 31. ledna 1967.
9. „osoba bez státní příslušnosti
má význam, který mu stanoví článek 1 Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti, podepsané v New Yorku 28. září 1954.
10. „území
znamená:
pokud jde o Českou republiku: území České republiky,
pokud jde o Tunisko: území Tuniské republiky;
11. „výdělečně činná osoba
znamená osobu zaměstnanou, samostatně výdělečně činnou nebo osobu, která je za takovou považována podle právních předpisů smluvního státu;
12. „rodinný příslušník
znamená osobu takto určenou podle právních předpisů smluvního státu, k jehož tíži mají být poskytnuty dávky:
jestliže tyto právní předpisy nerozlišují mezi rodinnými příslušníky a jinými osobami, považují se za rodinné příslušníky manžel nebo manželka a nezaopatřené děti;
13. „doby pojištění
znamená doby přispívání nebo doby činnosti tak, jak jsou definovány nebo uznávány právními předpisy, podle nichž byly získány, jakož i doby postavené na roven dobám pojištění;
14. „dávky
znamená peněžité i věcné dávky poskytované v odvětvích sociálního zabezpečení uvedených v článku 2 této Smlouvy:
15. „peněžité dávky“, „důchody“ a „renty
znamená všechny peněžité dávky, důchody nebo renty, včetně všech jejich částí a všechna zvýšení, přídavky, vyrovnávací částky a příplatky, jakož i jednorázové platby a úhrady;
16. „věcné dávky
znamená zdravotní péči a další jiné než peněžité dávky a služby;
17. „přídavky na děti
znamená pravidelně se opakující peněžité dávky
 
 Nahoru