Input:

R 9/1969 (tr.); Maření výkonu úředního rozhodnutí Garance

č. 9/1969 Sb. rozh. tr.
V ustanovení § 171 odst. 1 písm. a) tr. zák. nie je zahrnuté také konanie, keď niekto zmarí alebo podstatne sťaží výkon rozhodnutia štátného orgánu tým, že neodstráni vec, ktorej sa také rozhodnutie týka. Preto ak výkon úradného rozhodnutia spočíva v tom, že konkrétna vec je odstránená, nie je konaním, ktoré naplňuje znaky trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 odst. 1 písm. a) tr. zák., keď niekto túto odstránenú vec uvedie do pôvodného stavu, aký bol pred výkonom rozhodnutia.
(Rozsudek Najvyššieho súdu z 22. februára 1968, 8 Tz 19/68.)
Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Trnave zo dňa 10. októbra 1967 sp. zn. 3 T 154/67 bol obvinený A. M. uznaný vinným trestným činom marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. a) tr. zák. a odsúdený za to na trest odňatia slobody v trvání šesti mesiacov. Výkon tohto trestu bol podmienečně odložený na skúšobnú dobu 2 rokov.
Uvedenej trestnej činnosti sa obvinený dopustil podľa zistenia okresného súdu tak, že hoci mu bolo rozsudkom Okresného súdu v Trnave zo dňa 22. augusta 1966 sp. zn. 12 C 321/66 v spojení s usnesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21. októbra 1966 sp. zn. 12 Co 651/66 uložené nebraniť v riadnom užívaní bytu spoluobývajúcim manželom K., napriek tomu bránil sa výkonu tohto rozhodnutia odstraniť zo spoločnej predsiene skriňu, čím bol aj naďalej znemožňovaný vstup manželov K. do ich bytu. V dôsledku toho musel byť výkon súdneho rozhodnutia dňa 26. apríla 1967 realizovaný súdnym vykonavateľom, a to za asistencie orgánov VB. Obvinený však skriňu znovu umiestnil na predchádzajúce miesto. Týmto konaním obvineného nastala tá istá situácia, aká bola predo dňom výkonu súdného rozhodnutia.
Na podklade sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú proti tomuto rozsudku okresného súdu podal generálny prokurátor, Najvyšší súd yistil, že napadnutým rozsudkom bol porušený zákon v ustanovení § 171 ods. 1 písm. a) tr. zák., tento rozsudok zrušil a prikázal okresnému prokurátorovi, aby vec znovu projednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Rozsudkom Okresného súdu v Trnave zo dňa 22. augusta 1966 sp. zn. 12 C 321/66 bolo obvinenému A. M. a jeho manželke E. M. uložené, aby žalobcom manželom K. nebránili v riadnom užívaní bytu, pozostávajúceho z jednej ízby, z kuchyne, španze a v užívaní spoločných priestorov, a to predsiene, WC, šopy na palivo a pivnice. Ďalej bolo týmto rozsudkom vyslovené, že A. M. a E. M. sú povinní odstrániť zo spoločnej predsiene skriňu tak, aby táto nebránila v prístupe žalobcom zo spoločnej predsiene do ich kuchyne. Okresný súd stanovil, že táto skriňa má byť odstránená do troch dní. Proti tomuto rozsudku podali A. M. a E. M. odvolanie.
Rozsudkom Krajského súdu v

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací