Input:

R 9/1968; Dědictví Garance

č. 9/1968 Sb. rozh.
Plnenie z poistnej zmluvy, patriace už priamo osobe z poistnej zmluvy oprávnenej (§ 72 o. z.), do dedičstva po poručiteľovi nepatrí.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 29. 9. 1967, 4 Cz 100/67.)
Poručiteľ L. L. mal so štátnou poisťovňou uzavretú poistnú zmluvu o poistení svojej osoby pre prípad smrti a dohodnuté plnenie z tejto poistnej zmluvy bolo v prípade smrti úrazom 21 500 Kčs. Osoba, ktorej malo poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, nebola v poistnej zmluve ani poisteným neskoršie určená.
Štátne notárstvo v Galante uviedlo do súpisu aktív poručiteľa čiastku - ako plnenie z uvedenej zmluvy o poistení a rozhodnutím určilo všeobecnú cenu majetku poručiteľa a zároveň čistú hodnotu dedičstva čiastkou 21 500 Kčs. Potom rozhodnutím potvrdilo nadobudnutie dedičstva rovným dielom manželke poručiteľa a jeho dvom maloletým deťom z prvého manželstva.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom, že týmito uvedenými rozhodnutiami Štátneho notárstva v Galante o určení všeobecnej ceny poručiteľa a o potvrdení nadobudnutia dedičstva, ktoré obidve nadobudli právoplatnosť, bol porušený zákon a tieto rozhodnutia zrušil.
Z odôvodnenia:
Podľa ustanovenia § 372 ods. 1 o. z. ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou pri poistení osôb je smrť poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s poisťovňou uzavrel, určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie. Ak nie je oprávnená osoba v dobe poistnej udalosti určená, alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúda tohoto práva manžel poisteného a ak ho niet, deti poisteného (§ 372 ods. 2 o. z.); ak nie je manžela ani detí poisteného, potom jeho rodičia a ak nie je ani ich, potom osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roku pred jeho smrťou v