Input:

R 9/1966 (tr.); Provinění Garance

č. 9/1966 Sb. rozh. tr.
K výkladu ustanovení § 1 písm. a), b) zák. č. 58/1965 Sb.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem - 4 To 486/65.)
Okresní prokurátor v Chomutově podal okresnímu soudu tamtéž návrh ve věci provinění podle § 1a, b zák. č. 58/1965 Sb. proti provinilému A proto, že dne 30. 8. 1965 v K v podnapilém stavu nadával a vyhrožoval občanu L a udeřil jej. Dobýval se do místnosti, kde L bydlí, takže tento musel utéci oknem, tedy, že nepřístojným chováním, výhrůžkami a urážlivými výroky narušil soudružské soužití občanů, ač v posledních 3 letech byl postižen pro trestný čin obdobné povahy a celkové zhodnocení způsobu jeho dosavadního života ukazuje, že od postihu místním lidovým soudem nelze očekávat jeho nápravu.
Okresní soud usnesením z 8. 12. 1965 sp. zn. 5 T 679/65 návrh okresního prokurátora postoupil místnímu lidovému soudu k dalšímu řízení a rozhodnutí.
Ke stížnosti okresního prokurátora krajský soud v Ústí nad Labem napadené usnesení okresního soudu zrušil a tomuto přikázal věc projednat a rozhodnout.
Z odůvodnění:
Napadeným usnesením postoupil okresní soud místnímu lidovému soudu v Kadani k rozhodnutí návrh prokurátora, kterým prokurátor navrhl podle § 3 zák. č. 58/1965 Sb., aby před okresním soudem bylo projednáno provinění A, které spáchal dne 30. srpna 1965 v Kadani tím, že v podnapilém stavu na chodbě domu nadával a vyhrožoval L, udeřil jej a dobýval se do místnosti, kde L bydlí, takže L musel utéci oknem. Okresní soud odůvodnil své rozhodnutí tím, že jednání A je správně charakterizováno jako provinění podle § 19 písm. a) zák. č. 38/1961 Sb., že však není důvodu k projednání věci před okresním soudem, protože odsouzení A rozsudkem okresního soudu v Chomutově z 16. dubna 1964 sp. zn. 4 T 50/64 pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. bylo amnestií presidenta republiky prominuto s účinky, že se na něho hledí, jakoby nebyl odsouzen. Není tedy splněn předpoklad § 1 písm. a) zák. č. 58/1965 Sb., že totiž byl A v posledním roce před spácháním nyní stíhaného provinění postižen pro některá z provinění nebo přestupek uvedený v citovaném ustanovení anebo v posledních třech letech odsouzen pro některý z trestných činů podobné povahy.
Prokurátor ve stížnosti proti tomuto usnesení namítal, že prominutí podmíněného odsouzení amnestií presidenta republiky z 9. května 1965 není rozhodující, protože podle § 1 zákona č. 58/1965 je podmínkou projednání věci před okresním soudem již to, že pachatel byl pro některý z trestných činů obdobné povahy odsouzen. Prokurátor dále namítá, že A má sklon k požívání alkoholických nápojů a dopouští se výtržnictví a krátce před proviněním nyní stíhaným byl potrestán orgánem VB pokutou za to, že do okna poškozeného hodil láhev od vína. A byl kromě toho osmkrát trestán i dlouhodobými tresty a nevedlo to k jeho nápravě. Prokurátor proto navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno a okresnímu soudu uloženo tuto věc projednat a rozhodnout.
Krajský soud po přezkoumání usnesení a obsahu spisu došel k závěru, že stížnost prokurátora je