Input:

9/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, ve znění účinném k 9.8.1999 Garance

č. 9/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, ve znění účinném k 9.8.1999
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 12. ledna 1965
o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
50/2006 Sb. m. s.
(k 9.8.1999)
ruší poslední větu v čl. 11 odst. d
Dne 26. listopadu 1964 byla v Káhiře podepsána Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.
Úmluva na základě svého článku 13 vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dne 26. listopadu 1964.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
ÚMLUVA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Sjednocené arabské republiky vedeny přáním přispívat ve vzájemné spolupráci ke stálému rozvoji zdravotnictví a zlepšování lékařské péče a prohlubovat a upevňovat přátelské vztahy mezi svými zeměmi, rozhodly se uzavřít tuto Úmluvu o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci
vláda Československé socialistické republiky
dr. Josefa Plojhara, ministra zdravotnictví,
a vláda Sjednocené arabské republiky
dr. Mohameda El Nabawy El Mohandise,
ministra zdravotnictví,

kteří po výměně svých plných mocí, které shledali v dobrém pořádku a náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci mezi oběma zeměmi a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy.
Článek 2
Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat zkušenosti v oblasti výchovy zdravotnických pracovníků a v oblasti organizace zdravotnictví a jeho řízení, zejména na úsecích preventivní a léčebné péče, hygienické a protiepidemické péče, zdravotnické osvěty a používání lékařských nástrojů, přístrojů a léků.
Článek 3
Smluvní strany si budou vyměňovat informace a materiály týkající se sjezdů, konferencí a zasedání, které se zabývají zdravotnickou problematikou. Pokud by některá ze smluvních stran pořádala tyto akce s mezinárodní účastí, zašle pozvání druhé smluvní straně.
Článek 4
Smluvní strany si budou vyměňovat lékařskou literaturu, učební pomůcky, zdravotnické filmy, názorné pomůcky a jiné materiály zdravotnické osvěty.
Článek 5
Smluvní strany budou usnadňovat vzájemné vysílání a přijímání lékařů a jiných zdravotnických pracovníků za účelem jejich studia, doškolování a získávání specializace, popřípadě za účelem studia některých druhů chorob.
Článek 6
Smluvní strany si budou vyměňovat za účelem spolupráce v boji proti infekčním nemocem zkušenosti v otázkách prevence, diagnostiky a léčení těchto nemocí, jakož i přehledy o epidemiologické situaci na jejich území.
Článek 7
Smluvní strany budou rozvíjet a prohlubovat spolupráci a výměnu zkušeností zejména mezi výzkumnými ústavy, středními zdravotnickými školami a jinými