Input:

č. 9/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 9/1964 Sb. rozh. tr.
Podmínky k uložení trestu zákazu činnosti podle § 49 tr. zák. jsou dány jen tehdy, jestliže mezi jednáním pachatele, kterým se dopustil trestného činu a činností, která by měla být zakázána, je přímá souvislost.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 29. října 1963 - 3 Tz 27/63)
Okresní soud v Rokycanech dne 6. 6. 1963 pravomocně uložil obžalovanému za trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. b) tr. zák. vedle trestu nápravného opatření též trest zákazu činnosti řídit motorová vozidla na dobu 18 měsíců.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona výrok rozsudku o zákazu činnosti zrušil.
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu v Rokycanech sp. zn. T 60/63 byl obžalovaný, řidič, uznán vinným trestným činem útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsouzen podle § 155 odst. 1, § 43 a § 44 tr. zák. k trestu nápravného opatření v trvání jednoho roku se srážkou 20 procent z odměny za práci náležející obžalovanému ve prospěch státu a podle § 49 tr. zák. k trestu zákazu řízení motorových vozidel na dobu 18 měsíců. Podle skutkového zjištění okresního soudu dopustil se obžalovaný trestného činu tím, že dne 4. března 1963 v nočních hodinách v pohostinství Jednoty v Borku napadl příslušníka VB, kterého udeřil rukou do obličeje a způsobil mu zranění, které si vyžádalo třídenní pracovní neschopnost. K tomuto napadení došlo při tom, když příslušník VB odváděl obžalovaného z hostince k autu, aby jej odvezl na OO VB ke zkoušce krve na alkohol, a obžalovaný se tomuto předvedení vzpíral. Podle zjištění soudu obžalovaný dne 4. března 1963 kolem 18. hod. večer skončil služební jízdu automobilem T 603 a měl se se služebním vozem vrátit na své stanoviště v n. p. ŽDH Ejpovice. V Rokycanech se však setkal se spoluzaměstnancem T., kterého odvezl s manželkou do Broku, který je vzdálen asi 2 km. Zde na něho měl počkat a odvézt jej zpět. Zašel do hostince, kde viděl, že jeho jiný známý oslavuje narození děcka. Zúčastnil se proto též oslavy, při které se pilo dvanáctistupňové pivo. Vzhledem k tomu, že zde měl služební automobil, domluvil se s tímto známým, že u něho přespí a do podniku již ten