Input:

č. 9/1960 Sb. rozh., Garance

č. 9/1960 Sb. rozh.
K otázce zařazení lesníků z hlediska § 5 zák. č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 23. února 1959, Cz 648/58.)
Státní úřad sociálního zabezpečení přiznal navrhovateli starobní důchod se započtením 35 roků zaměstnání ve III. pracovní kategorii.
Lidový soud v Hradci Králové zamítl opravný prostředek navrhovatelův do tohoto rozhodnutí, kterým se domáhal, aby odpůrce byl uznán povinným přiznat mu zařazení do II. pracovní kategorie za dobu, po kterou měl dozor na těžební práce v lese, a vyplácet mu důchod vyšší o částku, která odpovídá tomuto zařazení.
Krajský soud v Hradci Králové změnil rozsudek soudu prvé stolice, a to tak, že uznal odpůrce povinným přiznat navrhovateli zvýšení starobního důchodu, odpovídající jeho zařazení do II. pracovní kategorie. Toto své rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že porovnání tělesné namáhavosti práce není na místě, a že naopak pojem řízení a odpovědnosti předpokládá, že mistr zpravidla nekoná vlastní manuální práce a že vlastní náplň jeho činnosti je organizování práce a dozor. To předpokládá přítomnost na rizikovém pracovišti, a to v bezprostřední blízkosti zaměstnanců tam pracujících. Riziko úrazu postihuje i řídícího a dozírajícího lesníka.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Jednou ze stěžejních zásad, na nichž je vybudován zákon o sociálním zabezpečení, je zásada odměňování podle zásluhy. Tato zásada je provedena zejména v ustanovení § 5, podle něhož se zaměstnanci zařazují do tří pracovních kategorií se zřetelem na důležitost a obtížnost jejich práce. K provedení tohoto ustanovení byla vydána mimo jiné vyhláška č. 251/1956 Ú. l., jíž se vyhlašuje pro účely důchodového zabezpečení seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie. Mimo výslovně uvedená zaměstnání a práce zařazují se podle části A. přílohy k této vyhlášce do druhé kategorie všichni zaměstnanci techničtí, jako mistři, provozní technici a provozní inženýři, kteří řídí a odpovídají za pracoviště, na nichž pracují v seznamu uvedení zaměstnanci. Výslovně je zde dále uvedeno, že takováto pracoviště tvoří jádro jejich pracovní náplně, tj. z celkového počtu pracovišť je alespoň polovina rizikových a ztrácí v provozu nejméně polovinu pracovní doby. Pracoviště jsou zde uvedena podle toho pouze tak, že je zde odkaz na jednotlivá zaměstnání v seznamu