Input:

č. 9/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 9/1960 Sb. rozh. tr.
Pro řádné zajištění důlního provozu vedle předpisů právních, hospodářských, finančních apod., jsou dány i důležité bezpečnostní předpisy, jejich úkolem je zajistit bezpečnou práci horníků a tím přispívat k úspěšnému plnění plánovaných úkolů. Úrazy pracujících nejenom že vyřazují horníky z pracovního procesu a působí jim zdravotní a hmotnou újmu, ale narušují i plnění hospodářských úkolů. Proto význam bezpečnostních předpisů a jejich přísné uplatňování a dodržování je jednou ze základních povinností všech vedoucích pracovníků a každého horníka.
Při zkoumání a posuzování zavinění na důlních nehodách a s tím souvisících pracovních úrazech je nutno vždy vycházet z předpisů, které upravují stav, postup, odpovědnost jednotlivých pracovníků apod. a bezpečný provoz každého pracoviště.
V boji proti úrazovosti musí své místo zaujímat i soud, který musí obzvlášť pečlivě zjišťovat příčiny důlních nehod a úrazů, zkoumat, zda odpovědní činitelé dodržují nové předpisy a postihovat ty, kteří svým lajdáctvím, nedodržováním předpisů, ulehčováním si své práce způsobují a zaviňují úrazy nebo dokonce i smrt pracujících při výkonu jejich povolání.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 17. června 1959, 2 Tz 18/59.)
20. ledna 1958 na dole Novátor nebyla provedena zajišťovací jízda před jízdou s osazenstvem a před výjezdem ze 7. patra na povrch byl dán signál k vyjetí, aniž bylo ověřeno, že jsou stažena a zajištěna stavítka, čímž byl způsoben těžký úraz D. a lehčí poranění B. a C.
Lidový soud v Trutnově rozsudkem ze dne 17. září 1958 uznal obžalovaného A. vinným trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 1, 2 tr. zák. a odsoudil ho k trestu odnětí svobody v trvání 16 měsíců podmíněně. Obžalovaného B. zprostil obžaloby podle § 242 písm. c) tr. ř. proto, že před výjezdem ze 7. patra na povrch dal signál k vyjetí, aniž se přesvědčil o tom, že jsou stažena a zajištěna stavítka, čímž měl způsobit těžký úraz D. a lehčí poranění C. a sobě a že tak měl spáchat trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 2 tr. zák. Dalším rozsudkem lidového soudu v Trutnově ze dne 20. května 1958 byl obžalovaný C. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců podmíněně.
Krajský soud v Hradci Králové dne 23. prosince 1958 zamítl odvolání krajského prokurátora a k odvolání obžalovaného A. zrušil napadený rozsudek, pokud jím byl uznán vinným a odsouzen pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 2 tr. zák. a obžalovaného A. podle § 242 písm. c) tr. ř. z obžaloby zprostil.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zjistil, že uvedenými rozsudky byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 7 tr. ř., všechny citované rozsudky, jakož i usnesení na ně navazující zrušil a vrátil věc okresnímu prokurátoru v Trutnově k došetření.
Z odůvodnění:
Stížnost pro porušení zákona navrhuje zrušení napadených rozsudků a uvádí, že soudy při rozhodování o vině vycházely z předpisů, které v době úrazu již nebyly účinné a nepovšimly si nových předpisů, upravujících bezpečnost při práci, které byly vydány ÚBÚ dne 30. září 1955 pod č.