Input:

R 9/1957 (tr.); Garance

č. 9/1957 Sb. rozh. tr.
Trest odnětí svobody, i když jeho výkon byl podmíněně odložen, je trestem přísnějším než trest nápravného opatření.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 31. května 1956, 9 To 306/56.)
Lidový soud v Kutné Hoře, pobočka v Uhlířských Janovicích uznal obviněného, elektrotechnika STS, vinným trestnými činy rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) tr. zák., protože obviněný v státní strojní stanici, kde byl zaměstnán, jednak odcizil elektromotor a skelnou vlnu, jednak zpronevěřil svěřené mu elektrické baterie, které pak prodal dalším osobám, a že dále národnímu podniku „Zemědělský stavební závod“ odcizil prkna a převzal a na sebe převedl další stavební materiál, který ke škodě téhož stavebního závodu odcizil jiný pachatel, což bylo obviněnému známo. Lidový soud za to obviněného odsoudil k trestu nápravného opatření na šest měsíců se srážkou 15 % z odměny za práci beze změny zaměstnání.
Krajský soud k odvolání okresního prokurátora zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o trestu a odsoudil obviněného k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců, jehož výkon podle §§ 24 a 25 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložil na zkušební dobu dvou roků. Pokud jde o výrok o trestu uvedl krajský soud
v odůvodnění:
Krajský soud, projednávaje otázku trestu u obviněného, shledal odvolání okresního prokurátora důvodným. Trest nápravného opatření nebyl v souzeném případě na místě. Jednou z podmínek pro použití tohoto druhu trestu jest, aby trest odnětí svobody, který by přicházel v úvahu, nepřesahoval dobu tří měsíců. Uváží-li se však značná společenská nebezpečnost trestných činů, jichž se obviněný dopustil, a značná míra jeho zavinění, pak je nepochybné, že soud první stolice, když se rozhodl pro trest nápravného opatření, nedocenil zmíněná hlediska důležitá pro výměru trestu. Hned v této souvislosti nutno uvést, že uložený trest má odpovídat též hlediskům § 17 odst. 1 písm. b) a c) tr. zák., t. j. aby pachatele i jiné občany vychovával k dodržení pravidel socialistického soužití. Ani tohoto hlediska však nebylo dbáno prvým soudem, když rozhodl, jak se stalo. Právem se proto okresní prokurátor domáhá uložení trestu odnětí svobody. Krajský soud v tomto směru proto vyhověl odvolání a se zřetelem k § 22 odst. 1 tr. zák. vyměřil obviněnému trest odnětí svobody tak, aby odpovídal všem hlediskům uvedeným v § 19 tr. zák. a zejména v § 17 odst. 1 písm. b) a c) tr. zák.
Obviněný pochází z rodiny drobného zemědělce a jde u něho Q první vybočení z mezí řádného života. Je ženat a otcem tří nezaopatřených dítek. Vykazuje dobrou pracovní morálku, požívá dobré pověsti a má kladný postoj k lidově demokratickému zřízení. V kritické době se půjčkami u svých příbuzných a u pobočky státní spořitelny dostal do svízelné finanční tísně. Oněch peněz z půjček potřeboval k adaptaci domku,