Input:

č. 9/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 9/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
K výkladu § 481 o. s. ř.
Doručení dražební vyhlášky a vyčkání dražebního roku jsou nutným předpokladem pro převzetí nemovité věci socialistickou právnickou osobou za odhadní cenu.
Mezi více přejimateli, kteří se o převzetí nedohodnou, musí rozhodnout orgány jim nadřízené.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze 17. března 1955, 5 Co 80/55).
Lidový soud v Trutnově v řízení o dražbě nemovitých věcí přijal nabídku A., nár. podniku, na převzetí nemovitosti s restauračními podniky za odhadní cenu a upustil od výkonu dražby.
Krajský soud vyhověl stížnosti, usnesení lidového soudu zrušil a věc vrátil lidovému soudu k dalšímu řízení a novému rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Lidový soud pochybil, jestliže po pravomocném určení odhadní ceny dražební nemovitosti přijal nabídku na její převzetí za odhadní cenu a od výkonu dražby upustil, aniž by podle § 468 o. s. ř. ustanovil dražební vyhláškou dražební rok na dobu nejméně 30 dní a aniž by dražební vyhlášku obsahu předepsaného v § 469 o. s. ř. doručil osobám jmenovaným v § 470 odst. 1 o. s. ř. Vydání dražební vyhlášky i v tomto případě je nutné, protože dražební vyhláška obsahuje kromě dražebních podmínek výzvy a upozornění, kterých je třeba i při prodeji podle § 481 o. s. ř., pro který platí tato ustanovení přiměřeně. Je tedy dražební vyhláška nezbytným předpokladem a podkladem i_pro toto převzetí nemovitosti za odhadní cenu.
Podle důvodové zprávy k §§ 470 a 471 o. s. ř. má být dražební vyhláška doručena příslušným orgánům místního a okresního národního výboru, poněvadž těmto národním výborům přísluší veškerá správní agenda, a na nich také bude, aby zařídily případně uvědomění osob jmenovaných v § 481 o. s.