Input:

9/1952 Sb., Nařízení, kterým se vydávají sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích, platné do 31.12.1955 Archiv

č. 9/1952 Sb., Nařízení, kterým se vydávají sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích, platné do 31.12.1955
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 7. dubna 1952,
kterým se vydávají sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích.
Ministr financí nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 17 odst. 1 a § 20 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích (dále jen „zákon”):
§ 1.
Sazebníky.
(1)  Předměty a sazby správních poplatků (dále jen „poplatky”) stanoví se v připojených sazebnících, které jsou součástí tohoto nařízení.
(2)  Národní výbory a jiné orgány státní správy (dále jen „správní orgány”) vybírají poplatky za poplatné úkony, které provádějí, podle sazebníku, který je pro ně určen, a to bez ohledu na to, ve kterém oddílu sazebníku je poplatek za úkony stanoven.
(3)  Poplatky stanovené v sazebnících rámcově (nejnižší a nejvyšší přípustnou částkou) vyměřují se v mezích sazby podle rozsahu, doby trvání a obtížnosti úkonu a podle účelu sledovaného poplatkem.
(4)  Poplatky stanovené v sazebnících procentem ceny věci vyměřují se z běžné ceny věci v době, ve které se poplatek vyměřuje, nebo jde-li o poplatek splatný bez vyměření, v době splatnosti poplatku. Poplatník je povinen sdělit tuto cenu správnímu orgánu vyměřujícímu poplatek; neodpovídá-li jeho údaj zřejmě běžné ceně nebo neudá-li poplatník tuto cenu vůbec, určí ji vyměřující správní orgán.
(5)  Základ poplatku, který je v sazebnících stanoven procentem ceny, zaokrouhluje se dolů na částku dělitelnou stem. Poplatky se zaokrouhlují vždy na celé Kčs.
Doba a způsob vyměření, splatnost, povolení lhůty nebo splátek.
§ 2.
(1)  Poplatky se vyměřují před provedením úkonu ústně nebo písemnou výzvou k zaplacení poplatku.
(2)  Poplatky jsou splatné před provedením úkonu.
(3)  Převyšuje-li poplatek 500,- Kčs a požádá-li o to poplatník do 15 dnů, vydá se mu na poplatek, který byl vyměřen ústně nebo písemnou výzvou, platební výměr. Splatnost poplatku podle odstavce 2 není tím dotčena.
(4)  Po provedení úkonu se vyměřují jen poplatky za úkony:
1.  u nichž to nestanoví sazebníky;
2.  u nichž je vzhledem k sazbě poplatku provedení úkonu předpokladem pro vyměření poplatku;
3.  které byly provedeny, i když nebyl poplatek zaplacen (§ 7 zákona).
(5)  Poplatky uvedené v odstavci 4 se vyměřují platebním výměrem a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení tohoto výměru.
(6)  Výjimečně jsou poplatky splatné bez vyměření, kde to stanoví sazebníky.
§ 3.
Národním a komunálním podnikům, jakož i družstvům, pro které se provádějí poplatné úkony určitého druhu pravidelně a ve větším rozsahu, může správní orgán povolit, aby poplatky za úkony provedené pro ně v určitém časovém období platily odchylkou od předcházejících ustanovení do 15 dnů po uplynutí tohoto období, a stanovit podmínky tohoto povolení.
§ 4.
Správní orgán vyměřující poplatek může na žádost povolit přiměřenou lhůtu k jeho zaplacení nebo přiměřené splátky, jestliže by neprodlené zaplacení poplatku bylo pro poplatníka spojeno s vážnou újmou.
Způsob placení.
§ 5.
Kolkové známky.
(1)  Poplatky se