89/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

89/2017 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 89/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. února 2017,
kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
„(1) Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1,2) a upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek podle čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění (dále jen
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru