89/1993 Sb., Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 89/1993 Sb.
[zrušeno č. 89/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 24. února 1993,
kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Ustanovení § 93 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech zní:
㤠93
(1) Akcie, se které nabývají v první vlně kupónové privatizace,38ase považují za akcie, o nichž bylo rozhodnuto podle § 10 odst. 1. Lhůta, ve které jsou majitelé cenných papírů povinni odevzdat listinné cenné papíry, končí uplynutím dvou měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Na listinné cenné papíry mohou být tyto akcie přeměněny nejdříve po uplynutí tří let ode dne uplynutí lhůty podle předchozí věty.
(2) Akcie, které se nabývají s použitím investičních kupónů podle zvláštních předpisů,6musí být vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů.
(3) Na akcie
 
 Nahoru