Input:

89/1974 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě Garance

č. 89/1974 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 10. července 1974
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě
Dne 4. září 1973 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě, která podle svého článku XVIII vstoupila v platnost dnem 7. května 1974.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Chňoupek v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Španělska
vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem rozvíjení vztahů v letecké dopravě mezi oběma zeměmi dohodly se takto:
Článek I
Pro provádění této Dohody a její Přílohy
a) výraz „letecký úřad“ znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, federální ministerstvo dopravy, a pokud jde o Španělsko, ministerstvo letectví (podsekretariát pro civilní letectví), nebo v obou případech každý orgán či osobu pověřené prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady,
b) výrazy „dohodnuté služby“ a „stanovené tratě“ znamenají mezinárodní letecké služby a tratě stanovené v Příloze této Dohody,
c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký dopravní podnik, který jedna smluvní strana určila písemným oznámením druhé smluvní straně k provozování dohodnutých služeb.
Článek II
Každá smluvní strana poskytne druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zavedení a provozování pravidelných obchodních leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze (dále jen „dohodnuté služby“ a „stanovené tratě“). Letecký podnik určený každou ze smluvních stran bude při provozování dohodnuté služby na stanovené trati užívat tato práva:
a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany,
b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely,
c) nakládat a vykládat cestující, zboží a poštu v mezinárodní přepravě v určených bodech na stanovených tratích v souladu s ustanoveními této Dohody a její Přílohy.
Článek III
1. Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně letecký dopravní podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.
2. Po přijetí tohoto písemného určení druhá smluvní strana udělí, s výhradou ustanovení článku IV této Dohody, určenému leteckému podniku bez odkladu příslušné provozní oprávnění.
3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky podle zákonů a předpisů, které tento úřad obvykle a přiměřeně uplatňuje na provoz mezinárodních leteckých služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago 1944).
4. Každá smluvní strana bude mít právo nevydat provozní oprávnění zmíněné v odstavci 2 tohoto článku nebo uložit podmínky, které by považovala za nezbytné pro vykonávání práv stanovených v článku II leteckým podnikem, v případě, kdy není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto podniku