Input:

89/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotní péči o tělesnou výchovu, platné do 30.11.1989 Archiv

č. 89/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotní péči o tělesnou výchovu, platné do 30.11.1989
[zrušeno č. 120/1989 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 10. srpna 1961
o zdravotní péči o tělesnou výchovu
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem školství a kultury a s Ústředním výborem Československého svazu tělesné výchovy stanoví podle § 16 odst. 1, § 4 a § 5 odst. 3 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 19/1957 Sb.):
§ 1
(1) Úkolem zdravotní péče o tělesnou výchovu je pomáhat masovému rozvoji tělesné výchovy a zvyšování sportovní úrovně pracujících a mládeže tak, aby vedly k zlepšení zdraví a všestrannému vývoji člověka a zvyšovaly jeho pracovní výkonnost a brannou zdatnost.
(2) Zdravotní péče o tělesnou výchovu spočívá:
a) ve sledování zdravotního stavu účastníků organizované tělesné výchovy,
b) v lékařsko-pedagogickém dohledu na cvičení, trénink a tělovýchovné podniky,
c) v hygienickém dohledu na tělovýchovná zařízení a na provádění tělesné výchovy,
d) ve zdravotní službě při tělovýchovných podnicích,
e) ve zdravotnické osvětě mezi účastníky organizované tělesné výchovy a v široké veřejnosti.
§ 2
Zdravotní péči o tělesnou výchovu plánují, organizují, řídí a kontrolují
a) ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s ministerstvem školství a kultury, Ústředním výborem Československého svazu tělesné výchovy a s ústředními výbory společenských organizací podílejících se na provádění tělesné výchovy,
b) národní výbory v součinnosti s příslušnými výbory Československého svazu tělesné výchovy a s výbory společenských organizací podílejících se na provádění tělesné výchovy.
Tyto orgány zároveň sledují a pravidelně projednávají plnění společných úkolů vyplývajících ze zajišťování zdravotní péče o tělesnou výchovu a činí opatření k dalšímu zvyšování její úrovně v tělovýchovném hnutí.
§ 3
(1) Provádění zdravotní péče o tělesnou výchovu zabezpečují ústavy národního zdraví v úzké součinnosti s Československým červeným křížem.
(2) Při všech základních lékařských prohlídkách mládeže a dospělých sledují lékaři ústavů národního zdraví též jejich tělesnou vyspělost a stav jejich připravenosti k provádění tělesné výchovy; odborné prohlídky se provádějí v odděleních