Input:

č. 89/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 89/1955 Sb. rozh. tr.
Zistenie príčinnej súvislosti medzi konaním vedúceho predajne a vzniknutým mankom je pri posudzovaní manka v socialistickom obchode z hľadiska trestného činu poškodzovania majetku národného alebo majetku ľudových družstiev podľa § 246 tr. zák. jedným zo základných predpokladov pre záver, či je daná skutková podstata, tohoto trestného činu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 8. júla 1955, 2 Tz 93/55.)
Ľudový súd v Žiline uznal obvinenú vinnou trestným činom poškodzovania národného majetku (správne majetku ľudových družstiev) podľa § 246 tr. zák. a zato ju odsúdil k trestu odňatia slobody na 8 mesiacov podmienečne so skúšobnou dobou dvoch rokov. Podľa § 164 ods. 1 tr. por. ju uznal povinnou zaplatiť robotníckemu konzumnému a výrobnému družstvu, ktorému patriala predajňa, ktorej vedúcou bola obvinená, 23.000 Kčs. Podľa § 68 ods. 1 písm. a) tr. por. uznal ju povinnou nahradiť trovy trestného konania preddavkované štátom. Podľa zistenia ľudového súdu sa obvinená dopustila trestného činu, pre ktorý bola odsúdená, tým, že ako vedúca predajne ľudového družstva v čase od 1. januára do 29. novembra 1953 zpôsobila svojou nedbanlivosťou manko v sume 25.000 Kčs. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok ľudového súdu a trestné stíhanie obvinenej podľa § 166 ods. 1 písm. b) tr. por. a čl. VI č. 1 rozhodnutia prezidenta republiky z 9. mája 1955 o amnestii zastavil.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona uplatňuje, že bol zákon porušený v ustanovení § 2 ods. 3 tr. por., lebo ľudový súd rozhodol napadnutým rozsudkom bez toho, žeby bol náležite a dostatočne zistil skutkový dej pre správny záver o vine obvinenej, najmä ale nezistil príčinnú súvislosť medzi konaním obvinenej a nastalým mankom, v dôsledku čoho ani zavinenie obvinenej nebolo a nemohlo byť riadne zistené.
Sťažnosť pre porušenie zákona je dôvodná.
Ľudový súd nezistil sice skutočnosti, ktoré by odôvodňovali záver, že sa obvinená dopustila trestného činu rozkrádania majetku ľudových družstiev podľa § 245 ods. 1 písm. b) tr. zák. tým, že s vecou z takého majetku, ktorá jej bola zverená, nakládala ako s vlastnou, ako bola žalovaná okresným prokurátorom, uzatvára však na vinu obvinenej v smere trestného činu poškodzovania majetku ľudových družstiev podľa § 246 tr. zák. v podstate z týchto dôvodov:
1. že obvinená, ktorá podľa vlastného doznania bola riadne zacvičená a o hmotnej zodpovednosti za predajňu riadne poučená, bola povinná vedeniu predajne venovať v každom ohľade čo najväčšiu pozornosť,
2. že nevenovala dostatečnú pozornost buď pri preberaní tovaru, alebo pri prevádzaní revízie a
3. že skutočnosť, že nevedela odôvodniť vznik manka, ju nezbavuie hmotnej zodpovednosti, ale naopak vraj nasvedčuje tomu, že ako vedúca predajne nevenovala tejto takú pozornosť, akú má rozhodne preukazovať vedúci predajne.
Pokiaľ ide o prvý vyššie uvedený dôvod, ľudový súd ničím nezistil, že obvinená nevenovala predajni tú pozornosť, o ktorej sa zmieňuje, že ju obvinená mala vedeniu predajne venovať. Naopak v tomto smere prípis 00 VB v Žiline založený v spise v zhode s trestným