Input:

89/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky) Garance

č. 89/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. dubna 1948,
jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, a podle zákona ze dne 14. února 1947, č. 31 Sb., o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy:
Čl. I.
Vládní nařízení č. 163/1947 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. § 9, odst. 3 zní:
„(3)  Pro zařazení obcí do oblastí podle počtu obyvatelstva je zásadně rozhodný počet obyvatelstva podle posledního úředního zjištění, sděleného Státním úřadem statistickým (na Slovensku Státním plánovacím a statistickým úřadem). Zjistí-li však osidlovací úřad, že od takovéhoto posledního úředního zjištění počet obyvatelstva v obci ke dni vyhlášení prvního rámcového plánu (§ 42, odst. 2) stoupl nad mez nebo klesl pod mez rozhodnou pro zařazení obce do oblasti podle počtu obyvatelstva, zařadí obec do příslušné oblasti podle nového stavu”.
2. Za § 9, odst. 3 se vkládá nový odstavec 4 tohoto znění:
„(4)  Aby vyrovnal nerovnoměrnosti mezi sousedními obcemi (částmi obce), vzniklé zařazením obce do oblasti podle počtu obyvatelstva, může osidlovací úřad posuzuje obec jako součást širšího hospodářského celku
1. na žádost místního národního výboru nebo po jeho