Input:

89/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony Garance

č. 89/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 12. října 1945
o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) Osobám, které se vynikajícími výkony na poli hospodářském, vědeckém nebo kulturním zasloužily o výstavbu státu nebo které vynikajícími pracovními výkony přispěly k mimořádnému úspěchu veřejného významu v průmyslové výrobě, v zemědělství, při zajištění výživy nebo v jiném hospodářském podnikání, mohou býti udělena tato vyznamenání:
a) čestný titul „Hrdina práce (Hrdinové práce)“,
b) čestná putovní standarta „Hrdinům práce“,
c) čestná standarta „Bojovníkům práce“,
d) čestný odznak za zásluhy o výstavbu státu,
e) čestný odznak pracovní obětavosti,
f) veřejné uznání.
(2) Spolu s vyznamenáními uvedenými v odstavci 1 mohou býti udělovány peněžní nebo jiné odměny nebo propůjčována práva a výhody.
(3) Ministr ochrany práce a sociální péče může stanoviti ve vyhláškách, jež budou vydány podle platných předpisů o provádění mzdové politiky, zvláštní úpravu pracovních a mzdových podmínek pro zaměstnance, kterým bylo uděleno vyznamenání podle tohoto dekretu.
§ 2.
Vyznamenání uvedená v § 1, odst. 1, písm. a) a f) mohou býti udělována jednotlivým osobám nebo souborům osob, vyznamenání uvedená pod písm. b) a c) pouze souborům osob, ostatní vyznamenání udělují se jednotlivým osobám.
§ 3.
(1) Vyznamenání uvedená v § 1, odst. 1, písm. a) a b) udělují se zejména každoročně ke dni 1. května.
(2) Vyznamenání uvedené v § 1, odst. 1, písm. b) uděluje se na dobu jednoho roku.
§ 4.
(1) Vyznamenání uvedená v § 1, odst. 1, písm. a) a b) uděluje vláda na návrh člena vlády, příslušného podle odstavce 2 po dohodě s Ústřední radou odborů.
(2) Ostatní vyznamenání a odměny podle tohoto dekretu zřizuje a uděluje, jde-li o pracovní výkony osob nebo souborů osob, které vykonávají práce nebo služby na základě pracovního (učebního) poměru nebo pracují jako domáčtí dělníci, ministr ochrany práce a