Input:

R 88/1967; Pojištění Garance

č. 88/1967 Sb. rozh.
Ustanovení § 4 odst. 1 vyhl. č. 197/1964 Sb. je třeba vyložit tak, že pojišťovna je povinna za pojištěného hradit i úkony obhájcovy v přípravném řízení.
(Rozsudek krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 10. 1966, 8 Co 581/66.)
Okresní soud v Ostravě uložil žalované zaplatit žalobci částku 288 Kčs, jakož i náklady řízení v částce Kčs 129,-.
V odvolání poukazuje žalovaná zejména na ustanovení vyhlášky č. 197/1964 Sb., kde je v § 4 výslovně určeno, že pojišťovna je povinna nahradit za pojištěného náklady jeho obhajoby před soudem I. stupně v trestním řízení vedeném proti pojištěnému v souvislosti s pojistnou událostí. Otázka nákladů obhajoby pojištěného je tedy ve vyhlášce výslovně upravena a nelze proto ani obdobně aplikovat příslušná ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu, jež tuto otázku vůbec neřeší. Okresní soud pochybil, pokud přiznal náhradu nákladů právního zastoupení i v přípravném řízení, tedy před hlavním líčením.
Žalobce poukazuje na poslední novelu tr. řádu, v níž je zakotveno, že těžiště obhajoby se přesunuje do stádia přípravného řízení, jehož výsledky jsou rozhodující pro řízení před soudem, na povinnost obhájce zúčastnit se důležitých úkonů řízení přípravného a aktivně spolupůsobit ve prospěch obžalovaného. Je-li za této situace společensky odůvodněn požadavek, aby obhajoba byla prováděna již a hlavně v přípravném