Input:

88/1962 Sb., Vyhláška ministerstva financí o zdaňování prémií a odměn, platné do 31.3.1967 Archiv

č. 88/1962 Sb., Vyhláška ministerstva financí o zdaňování prémií a odměn, platné do 31.3.1967
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 22. srpna 1962
o zdaňování prémií a odměn
Prémie a odměny, které jsou poskytovány v souvislosti s pracovním poměrem, jsou významnou složkou mezd a účinným nástrojem při uplatňování hmotné zainteresovanosti pracujících. Vzhledem k jejich různému charakteru lze od daně ze mzdy osvobodit jen takové prémie a odměny, které mají mimořádný význam z celospolečenského hlediska. Ministerstvo financí proto podle § 22 odst. 3 č. 2, 3 a 10 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy (dále jen „zákon”), stanoví:
Čl. 1
(1)  Odměny za vynálezy a zlepšovací návrhy jsou podle § 4 písm. a) zákona osvobozeny od daně ze mzdy až do částky Kčs 20 000 za každý vynález nebo zlepšovací návrh.
(2)  Odměny za objevy, na které byl vydán diplom, jakož i odměny za návrhy na nové způsoby léčení nemocí a ochrany před nemocemi, na nové odrůdy semen a rostlin a na nová plemena zvířat, na něž bylo vydáno osvědčení o původství, osvobozují se podle § 22 odst. 3 č. 3 zákona až do částky Kčs 20 000 od daně ze mzdy za každý objev nebo návrh.
(3)  Odměny uvedené v odstavci 1 a 2 vyplácené osobám, které k plátci nejsou v pracovním poměru, se prohlašují za příjmy plynoucí ze zaměstnání vykonávaného v poměru podobném pracovnímu poměru a jsou osvobozeny od daně ze mzdy v rozsahu stanoveném v předchozích odstavcích.
Čl. 2
Od daně ze mzdy jsou osvobozeny dále jen
1. podle § 4 písm. a) zákona až do úhrnné výše Kčs 2000 ročně
a)  odměny přiznané při vyhodnocování všech forem soutěží organizovaných podle usnesení vlády a Ústřední rady odborů ze dne 11. prosince 1958, o rozvoji socialistického soutěžení v nové organizaci národního hospodářství, a směrnic Ústřední rady odborů k organizaci socialistického soutěžení,
b)  odměny za přímou záchranu majetku v socialistickém vlastnictví,
c)  odměny za záchranu života,
d)  odměny za odvrácení bezprostředního nebezpečí, které by mohlo způsobit věcné škody nebo ohrozit lidské zdraví nebo život;
2. podle § 22 odst. 3 č. 3 zákona až do úhrnné výše Kčs 20 000
a)  prémie a odměny za každý vyřešený úkol, přiznané podle zásad Státní mzdové komise o poskytování prémií a odměn za plnění úkolů technického rozvoje těm pracovníkům, kteří sami přímo řeší úkoly technického rozvoje; osvobození se však nevztahuje na prémie a odměny poskytované vedoucím