Input:

88/1961 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny Garance

č. 88/1961 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv a energetiky
ze dne 29. srpna 1961,
jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny
Ministerstvo paliv a energetiky v dohodě s ostatními odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Vyhláška č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny, se mění a doplňuje takto:
1. V § 8 se za odstavec 3 vkládá další odstavec tohoto znění:
„(4)  Odběratelé provozující závodní elektrárnu nebo teplárnu sjednají s příslušnou energetickou organizací obdobně podle ustanovení předchozích odstavců spotřební diagram určující odběr elektřiny pro vlastní účelovou spotřebu”.
2. § 31 odst. 2 písm. b) se mění a zní:
„b)  překročí-li odběratel, u kterého se měří výkon ukazatelem čtvrthodinového maxima, ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny výkon v kW sjednaný odběrovým diagramem déle než 15 minut, a to souvisle, zaplatí za každý případ překročení v