Input:

R 88/1957; Garance

č. 88/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
V jedné žalobě mohou být žalovány jak osoby zavázané osobně, tak i osoby zavázané věcně (§ 412 o. s. ř.).
Co je rozumět účastenstvím ve věci ve smyslu § 134 odst. 1 o. s. ř.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 11. dubna 1957, Cz 61/57.)
Žalovaný Miroslav K. smlouvou ze dne 30. března 1953 koupil od spolužalovaných Dobroslava a Rudolfa K. ideální čtvrtinu nemovitosti zapsané ve vl. č. 125 poz. kn. kat. úz. K. V. za 20.000 Kčs st. peněž. Na celé této nemovitosti vázlo pod pol. C 153 zástavní právo pro úvěrovou pohledávku býv. Karlovarské záložny až do výše 50.000 Kčs ve starých penězích.
Žalovaný Miroslav K. smlouvou převzal na sebe bez souhlasu knihovní věřitelky část kauční pohledávky do výše 9.075 Kčs st. p.
Státní spořitelna jako právní nástupkyně býv. věřitelky podala žalobu na Rudolfa a Dobroslava K. o zaplacení zbytku knihovně zajištěné pohledávky v částce 7260 Kčs a na žalovaného Miroslava K., aby trpěl uspokojení vymáhané pohledávky ve výši 7260 Kčs z jedné čtvrtiny nemovitosti zapsané ve vl. č. 125 poz. kn. kat. úz. K. V. Při ústním jednání konaném dne 8. března 1956 změnila žalobkyně původní žalobní petit tak, že všichni tři žalovaní jsou povini trpět uspokojení žalobkyně ze shora uvedené nemovitosti.
Žalobkyně se současně žalobou také domáhala, aby Miroslav K. společně s druhým a třetím žalovaným solidárně zaplatil náklady řízení.
Při ústním jednání konaném dne 12. dubna 1956 žalobkyně žalobu o zaplacení 7260 Kčs s přísl. rozšířila také na žalovaného Miroslava K.
Lidový soud v Karl. Varech vyhověl žalobě ohledně všech tří žalovaných pokud šlo o jejich povinnost trpět uspokojení žalobkyně z nemovitosti, na níž vázlo zástavní právo. Naproti tomu, pokud šlo o zaplacení 7260 Kčs, vyhověl lidový soud žalobě toliko ohledně žalovaných Rudolfa a Dobroslava K.; žalobu proti Miroslavu K. v tom směru zamítl.
Konečně uvedeným rozsudkem byli všichni tři žalovaní uznáni povinnými zaplatit žalobkyni rukou společnou a nerozdílnou náklady řízení určené částkou 1615 Kčs.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že uvedeným rozsudkem lidového soudu v Karl. Varech, pokud jím bylo vysloveno, že třetí žalovaný Miroslav K. je povinen solidárně s prvním a druhým žalovaným zaplatit žalobkyni k rukám AP náklady řízení určené částkou 1615 Kčs, byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle § 412 o. 3. ř. může v jedné žalobě žalovat nebo být žalováno několik osob, je-li předmětem řízení společné právo nebo společná povinnost anebo jsou-li tyto osoby (společníci) oprávněny nebo povinny v podstatě na témže skutkovém základu nebo na skutkovém základu v podstatě podobném. V daném případě jde na straně žalovaných Dobroslava a Rudolfa K. jednak o osobní závazek spočívající na obligačním důvodu, jednak o t. zv. žalobu zástavní, kdy se sbíhá osobní platební povinnost žalovaných s jejich