Input:

88/1952 Sb., Zákon o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil, platné do 31.10.1992 Archiv

č. 88/1952 Sb., Zákon o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil, platné do 31.10.1992
ZÁKON
ze dne 12. prosince 1952
o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Základní ustanovení.
Pracující lid poskytuje příslušníkům ozbrojených sil materiální zabezpečení, jaké vyžaduje plnění uložených jim úkolů při obraně nezávislosti Československé republiky a jejího lidově demokratického zřízení.
§ 2.
Rozsah platnosti zákona.
Tento zákon se vztahuje na příslušníky ozbrojených sil.
§ 3.
Počty ozbrojených sil.
(1)  Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, určuje v jednotlivých složkách ozbrojených sil počty jejich příslušníků podle funkcí a hodností příslušný ministr v rámci poskytnutých rozpočtových prostředků.
(2)  Příslušníky ozbrojených sil z povolání lze přijímat jen v rámci počtů uvedených v odstavci 1 a za podmínek stanovených příslušným ministrem.
§ 4.
Určení do funkce.
(1)  Příslušníky ozbrojených sil určuje jím k tomu zmocněné.
(2)  Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na funkce, do kterých určuje president republiky nebo do kterých se určení provádí podle zvláštních předpisů.
§ 5.
Hodnosti.
(1)  Druhy hodností a jejich stupně upravují organisační předpisy.
(2)  Do hodností generálů jmenuje (povyšuje) president republiky.
(3)  Do ostatních hodností jmenuje (povyšuje) příslušný ministr nebo orgán jím k tomu zmocněný.
(4)  Odejmout nebo snížit hodnost může orgán, který provedl povýšení.
§ 6.
Náležitost příslušníků ozbrojených sil.
(1)  Příslušníci ozbrojených sil mají nárok na peněžní a naturální náležitosti.
(2)  Peněžní náležitosti jsou
a)  služné,
b)  zvláštní peněžní náležitosti,
c)  náhrady při odvelení, přemístění a přestěhování,
d)  výchovné a jiné sociální dávky.
(3)  Podmínky nároku na náležitosti a jejich výši stanoví příslušný ministr, u služného zejména podle zastávané funkce, odpovědnosti spojené s jejím výkonem (funkční plat), podle hodnosti (hodnostní plat) a délky služby v ozbrojených silách (výsluha let); u zvláštních peněžních náležitostí podle povahy služby, její nebezpečnosti a zvýšené námahy spojené s jejím výkonem. U naturálních náležitostí stanoví též jejich druh.
(4)  Jednorázové peněžní výpomoci může příslušný ministr poskytnout jen v mimořádných, zvlášť odůvodněných případech.
§ 7.
Promlčení nároku na náležitosti.
Nárok na všechny náležitosti se promlčuje ve třech letech ode dne vzniku nároku; nárok na jednotlivé měsíční částky výchovného se promlčuje v jednom roce.
§ 8.
Zdanění peněžních náležitostí.
Daní ze mzdy je podrobeno jen služné příslušníků ozbrojených sil z povolání, důstojníků základní služby a důstojníků v záloze povolaných do činné služby; přitom se zdanění řídí všeobecnými zásadami.
§ 9.
Vynětí z exekuce.
(1)  O exekuci na služné a výchovné platí obecné přepisy o exekuci na plat; ostatní náležitosti jsou z exekuce vyňaty.
(2) Pokud podle odstavce 1 není přípustná exekuce, není přípustné ani dobrovolné zastavení nebo postoupení nároku.
§ 10.
Administrativní srážky.
Pohledávky státu vzniklé ze služebního poměru nebo se zřetelem k němu lze uhrazovat