Input:

87/1995 Sb., Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2020 Garance

č. 87/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. dubna 1995
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 25a odst. 4 doplňuje písm. k)
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 27b odst. 1 doplňuje písm. n), v § 27 odst. 3 vkládá slova
změnu nelze provést
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění celkem 113 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 25a odst. 4 písm. f) doplňuje slova
ÚZ 296/2006 Sb.
 
 
120/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
mění celkem 91 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 2a, § 5a, § 22, § 25a, § 27a a § 27c
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 1 odst. 7 vkládá větu
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění § 25a odst. 4 písm. f), v § 25b odst. 2 a odst. 3 písm. d)
230/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění; celkem 39 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 27d odst. 5
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 13b a § 25b odst. 2
156/2010 Sb.
(k 5.6.2010)
mění v § 2a odst. 4 písm. d) a odst. 9 písm. b), § 4 odst. 5, § 14
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
mění § 8 odst. 10, § 27b odst. 1 a 3; nové přechodné ustanovení
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 3 odst. 3 a § 28
41/2011 Sb.
(k 28.2.2011)
mění; nová přechodná ustanovení
41/2011 Sb.
(k 31.12.2011)
mění § 7b odst. 10, § 28 odst. 1 písm. a) body 10 a 13, § 28i odst. 1 písm. f)
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění v § 25b odst. 3 písm. h) a odst. 4
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 1a odst. 1 písm. a), § 2b odst. 5 a odst. 6 písm. b), § 13b
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2a a § 13 odst. 6
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 25b odst. 3 písm. c)
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 25b odst. 4
37/2012 Sb.
(k 31.1.2012)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
254/2012 Sb.
(k 3.8.2012)
mění, celkem 37 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
227/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 11 odst. 3, § 27, § 27b odst. 2 písm. l, § 28 odst. 3 písm. b), § 28i odst. 1 písm. a); nová přechodná ustanovení
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 2b odst. 6 písm. b)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 37 novelizačních bodů
135/2014 Sb.
(k 22.7.2014)
mění, celkem ke všem datům 192 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
135/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2g, § 7b, § 8ag, § 22a, § 22b; vkládá nový § 22c
135/2014 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá nové § 8aj až 8au a mění § 22 odst. 4 a § 28 odst. 2;
pozbývají platnosti ustanovení § 8aa až 8ai, § 28 odst. 2 písm. a) bod 12, § 28 odst. 2 písm. e) a § 22 odst. 4 písm. c)
333/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 4b, § 4c, § 10 odst. 1 písm. a) a § 14 odst. 1; nová přechodná ustanovení
333/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 3 odst. 4
333/2014 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3 odst. 5, § 4b odst. 1, § 8 a § 28g
219/2015 Sb.
(k 25.9.2015)
mění § 25b odst. 3
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2b, § 4 odst. 1, § 14 a § 25a; vkládá nový § 2aa; ruší § 21d
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 25a odst. 3
301/2016 Sb.
(k 6.10.2016)
mění § 25b odst. 2
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 22, § 27a, § 27b, § 27c, § 27d, § 27ea a § 28g; ruší § 27e
204/2017 Sb.
(k 13.8.2017)
mění § 5; vkládá nový § 7ae
371/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
mění § 3 odst. 1; nové přechodné ustanovení
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 25b a § 25c
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST I
§ 1
Obecná ustanovení
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie38) a upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „družstevní záložna“). Tento zákon rovněž upravuje dohled nad družstevními záložnami, který vykonává Česká národní banka, a pojištění pohledávek z vkladů v družstevních záložnách.
(2) Povolení působit jako družstevní záložna (dále jen „povolení“) uděluje Česká národní banka (§ 2a) družstvu se sídlem v České republice k výkonu následujících činností
a) přijímání vkladů od svých členů a
b) poskytování úvěrů svým členům.
(3) Obchodní firma (dále jen „firma“) družstevní záložny musí obsahovat označení „spořitelní a úvěrní družstvo“, „družstevní záložna“, „spořitelní družstvo“ nebo „úvěrní družstvo“; toto označení je oprávněna používat pouze právnická osoba založená podle tohoto zákona.
(4) Družstevní záložna není bankou podle zákona upravujícího činnost bank a její podnikání se nepovažuje za provozování živnosti2) .
(5) Družstevní záložna
a) je oprávněna vykonávat pouze činnosti stanovené tímto zákonem, a to v rozsahu uděleného povolení,
b) je povinna při svém podnikání postupovat obezřetně a s náležitou péčí, zejména podnikat způsobem, který neohrožuje návratnost vkladů jejích členů a její bezpečnost a stabilitu,
c) nesmí uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných podmínek pro družstevní záložnu, zejména takové, které zavazují družstevní záložnu k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění nápadně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě; porušení této podmínky zakládá neplatnost smlouvy,
d) nemůže být emitentem podřízeného dluhopisu3) ,
e) nesmí nabýt pohledávku vázanou podmínkou podřízenosti ve smyslu zákona upravujícího dluhopisy3) za jinou úvěrovou institucí, obchodníkem s cennými papíry, finanční institucí nebo osobou mající kvalifikovanou účast v družstevní záložně samostatně nebo jednáním ve shodě s jinou osobou.
(6) Schválená účetní závěrka3a) , výroční zpráva a opis povolení musí být uveřejněny na místě veřejně přístupném v sídle družstevní záložny, v jejích pobočkách, expoziturách a jednatelstvích.
(7) Družstevní záložna je povinna vyžádat si předchozí souhlas České národní banky k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí. Zastavení obchodního závodu družstevní záložnou nebo jeho části je nepřípustné.
(8) Družstevní záložna není oprávněna nabývat přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu právnické osoby, stát se členem, společníkem, akcionářem právnické osoby, či jiným způsobem nabývat vliv na řízení právnické osoby.
(9) Úzkým propojením pro účely tohoto zákona se rozumí úzké propojení podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
§ 1a
(1) Pro účely tohoto