Input:

87/1960 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury a ministerstva vnitra o zavedení bezpečného filmu, platné do 30.6.1986 Archiv

č. 87/1960 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury a ministerstva vnitra o zavedení bezpečného filmu, platné do 30.6.1986
[zrušeno č. 133/1985 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury a ministerstva vnitra
ze dne 15. června 1960
o zavedení bezpečného filmu
Ministerstvo školství a kultury a ministerstvo vnitra stanoví podle § 1 odst. 1 zákona č. 272/1949 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně:
§ 1
Bezpečný film
(1) Pro natáčení a pro běžné laboratorní zpracování smí být používán výlučně jen bezpečný film.
(2) Za bezpečný film se považuje každý kinematografický film, bez ohledu na jeho šíři, který je nesnadno vznětlivý, tj. je-li doba potřebná k jeho vznícení při 300 C delší než 10 minut a který pomalu hoří, tj. jehož vzorek 300 mm dlouhý a maximálně 0,08 mm silný neshoří dříve než za 30 vteřin, a je-li tento vzorek silnější než 0,08 mm, za 45 vteřin.
§ 2
Zpracování archivního filmového materiálu
Nitrocelulosový filmový materiál (dále jen „hořlavý film“) archivní smí být sestříháván jen ve střižnách filmových studií zvlášť k tomu účelu určených a označených, přičemž musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy.1)
§ 3
Dovážené filmy
(1) Kopie dovážených filmů určených k veřejnému promítání musí být vyrobeny na bezpečném filmu.
(2) K rozmnožení na bezpečný film smí být dovezena jako rozmnožovací materiál pouze jedna kopie hořlavého filmu.
§ 4
Zpracování při kopírovacím procesu
(1) Hořlavé filmy v případech uvedených v § 2, § 3 odst. 2 a v § 6 smí být zpracovány při kopírovacím procesu na bezpečný film pouze při zachování všech bezpečnostních opatření stanovených pro tento proces.1)
(2) Překopírování hořlavých filmů na bezpečný film je přípustné pouze do 30. června 1961. Po uvedeném dni lze překopírovat pouze filmy uvedené v § 2 a v § 3 odst. 2.
§ 5
Skladování filmových kopií
V provozních skladech