Input:

R 87/1958 (tr.); Garance

č. 87/1958 Sb. rozh. tr.
Pro posouzení výše škody způsobené trestnými činy podílnictví (§§ 250, 251 tr. zk.) anebo rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví spáchaným tím, že pachatel na sebe převede věc z takového majetku [§ 245 odst. 1 písm. c) tr. zák.) je nerozhodný výtěžek, který pachatel nabyl prodejem věci pocházející z trestného činu, kterou na sebe převedl, nýbrž cena takové věci.
Jestliže pachatel získal peníze trestným činem nebo jako odměnu za něj nebo za věc získanou trestným činem, nutno částku odpovídající těmto penězům považovat za věc ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) nebo d) tr. zák. bez ohledu na to, zda došlo k smíšení takových peněz s jinými penězi pachatele nebo zda pachatel peníze spotřeboval. Výkon trestu propadnutí peněžité částky vysloveného podle § 55 odst. 1 písm. c) nebo d) tr. zák. provádí se v takovém případě podle zásad platných pro výkon peněžitého trestu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. července 1958, 1 Tz 172/58.)
Obžalovaní jako vedoucí prodejen Pramene nebo Jednoty převzali postupně k prodeji na vlastní účet zboží (tuky, cukr, mák, hrozinky, pečivo, chléb, mouku) odcizené zaměstnanci Pekáren, národního podniku z majetku těchto pekáren. Toto zboží rozprodali a o výnos se rozdělili se zaměstnanci pekáren, od nichž odcizené zboží převzali.
Lidový soud v Děčíně uznal obžalované vinnými trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák. a uložil všem tresty podle § 245 odst. 1 tr. zák. Zároveň vyslovil podle § 55 odst. 1 písm. d) tr. zák. propadnutí peněz, které obžalovaní získali prodejem odcizeného zboží, jež na sebe převedli, pokud určitou část těchto peněz neodvedli zaměstnancům pekáren, od nichž odcizené zboží převzali. Lidový soud při úvaze o škodě způsobené obžalovanými přihlížel pouze k zisku, který měli z toho, že si ponechali část ceny odcizených věcí, které na sebe převedli.
Krajský soud v Ústí nad Labem k odvolání pouze některých z obžalovaných, zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o vedlejším trestu propadnutí peněžitých částek odvolatelů.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku, jímž lidový soud prohlásil podle § 55 odst. 1 písm. c) tr. zák. za propadlé peněžité částky, které získali svou trestnou činností obžalovaní, kteří se neodvolali a ohledně nichž krajský soud uvedený výrok nezrušil.
Z odůvodnění:
Stížnost pro porušení zákona podaná předsedou Nejvyššího soudu po uplynutí lhůty v § 296 odst. 3 tr. ř. napadá rozsudek lidového soudu pro výrok o vedlejším trestu propadnutí věci podle § 55 odst. 1 písm. c) tr. zák. ohledně obžalovaných, ohledně nichž tento výrok nebyl zrušen rozhodnutím krajského soudu. Stížnost pro porušení zákona dovozuje, že byl porušen rozsudkem lido-. vého soudu zákon v ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) tr. zák. a uvádí, že výrok o propadnutí věci se stal na úkor poškozených Pekáren, národního podniku, které se mohly hojit na obžalovaných, jinak nemajetných, pouze částkami, které byly prohlášeny za propadlé.
Nejvyšší soud shledal, že byl zákon porušen nejen ve směrech uplatňovaných stížností pro porušení zákona.
Lidový soud totiž – jak plyne z