Input:

č. 87/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 87/1957 Sb. rozh. obč.
Prepadná lehota podľa § 34 ods. 5 vl. nar. č. 33 1955 Zb., o zániku vykonateľnosti rozhodnutia nemohla začať plynúť pred tým, než toto nariadenie nadobudlo účinnosť, t. j. pred 20. júlom 1955.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 11. apríla 1957, Cz 123/57.)
Ľudový súd v Žiline nariadil na návrh Čs. štátu – Československých štátnych dráh exekúciu pre 612 Kčs proti Krajskej správe výkupu v Žiline.
Krajský súd v Žiline návrh na nariadenie exekúcie zamietol. K odôvodneniu uviedol, že platobný rozkaz, ktorý je exekučným titulom, bol doručený dlžníkovi 26. marca 1955 a stal se právoplatným 10. apríla 1955. Návrh na nariadenie exekúcie bol však podaný po 10. apríli 1956, keď podľa § 34 ods. 5 vl. nar. č. 33/1955 Zb., o hospodárskych zmluvách, vykonateľnosť tohto exekučného titulu zanikla, keďže žiadosť o výkon do tohto dňa nebola podaná.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že uvedeným uznesením Krajského súdu v Žiline bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Ustanovenie § 42 vl. nar. č. 33/1955 Zb. obsahuje prechodné ustanovenia v tom smere, že aj premlčacie lehoty, ktoré končia pred uplynutím pol druha roka, či 6 mesiacov odo dňa, keď toto nariadenie nadobudlo účinnosť, menia sa v prepadné lehoty. To sa dotýka len právnych pomerov uvedených v § 34 ods. 1, 2 tohto