Input:

č. 87/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 87/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Rozhodnutí okresního prokurátora, jímž byla určena výše odměny obhájce ustanoveného podle § 45 odst. 1 tr. ř., je exekučním titulem podle § 428 odst. 2 písm. c) o. s. ř. Advokátní poradna však není oprávněna vymáhat tuto odměnu vlastním jménem, ježto odměna je součástí nákladů trestního řízení (§ 50 zák. č. 114/1951 Sb.), jejíž exekuční vymáhání je svěřeno příslušnému okresnímu prokurátorovi.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. Lab. ze 17. prosince 1954, 6 Co 419/54.)
V trestní věci byla podle § 72 odst. 1 věta druhá tr. ř. určena výše odměny obhájci, ustanovenému obviněnému podle § 45 odst. 1 tr. ř. Advokátní poradna navrhla pak jako vymáhající veřitelka k vymožení této částky exekuci zabavením dlužníkova platu.
Lidový soud v Chomutově návrh na povolení exekuce odmítl. Odmítnutí odůvodnil tím, že usnesení okresního prokurátora, jímž byla podle § 72 odst. 1 věta druhá tr. ř. určena výše odměny obhájci, ustanovenému podle § 45 odst. 1 tr. ř., není exekučním titulem ve smyslu § 428 o. s. ř.
Krajský soud nevyhověl stížnosti vymáhající věřiteiky a usnesení soudu prvé stolice potvrdil s tím, že má správně znít tak, že se návrh na povolení exekuce zamítá (nikoli odmítá).
Z odůvodnění:
Soud prvé stolice odmítl exekuční návrh vymáhající věřiteiky s odůvodněním, že usnesení okresního prokurátora, jímž byla podle § 72 odst. 1 věta druhá tr. ř. určena výše odměny obhájci ustanovenému podle § 45 odst. 1 tr. ř., není exekučním titulem ve smyslu § 428 o. s. ř.
S tímto právním názorem soudu prvé stolice nelze souhlasit.
Podle § 68 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. ve znění zákona č. 67/1952 Sb., je obviněný, byl–li pravomocně odsouzen, povinen nahradit náklady zálohované státem (§ 67 tr. ř.) a obhájci ustanovenému podle § 45 odst. 1 tr. ř. odměnu. Na tato ustanovení navazuje pak §72 odst. 1 tr. ř., podle něhož o povinnosti k náhradě nákladů, odměn a vydání uvedených v §§ 68, 70 a 71 tr. ř. rozhodne soud; jemu náleží rozhodnout i o výši vydání a odměn, které je obviněný povinen nahradit poškozenému, kdežto jinak o výši nákladů a odměny rozhodne prokurátor.
Podle § 428 odst. 2 písm. b) a c) o. s. ř. ve znění čl. I odst. 78 zák. č. 68/1952 Sb. je exekučním titulem vykonatelné rozhodnutí kteréhokoli soudu v trestních věcech, které postihuje majetek anebo přiznává občanskoprávní nárok a dále vykonatelné rozhodnutí prokurátora v trestní věci, které postihuje majetek. Nelze zajisté pochybovat o tom, že rozhodnutí trestního soudu o povinnosti obviněného k náhradě nákladů trestního řízení a o jich výši a stejně i rozhodnutí prokurátora, jímž se určuje výše nákladů a odměny podle § 72 tr. ř. jsou rozhodnutími, která postihují majetek obviněného a že jsou tudíž exekučními tituly ve smyslu § 428 odst. 2 písm. b), c) o. s. ř. V důvodové zprávě k čl. I odst. 78 zák. č. 68/ 1952 Sb. se výslovně uvádí, že změna ustanovení § 428 odst. 2 písm. c) o. s. ř. byla potřebná zejména se zřetelem na novou úpravu trestního řádu (zákon č. 67/1952 Sb.), podle něhož bude sám prokurátor určovat výši nákladů trestního řízení a tvořit tak exekuční titul vykonatelný soudní exekucí.
Je tedy právní názor soudu prvé stolice, že rozhodnutí okresního prokurátora o určení