Input:

R 87/1954 (tr.); Garance

č. 87/1954 Sb. rozh. tr.
Státní traktorová stanice je veřejným podnikem ve smyslu § 135 odst. 1 tr. zák.
Svévolné opuštění práce bez řádného rozvázání pracovního poměru zakládá trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 tr. zák. jen tehdy, je-li tím mařen nebo ztěžován provoz nebo rozvoj veřejného podniku. Nenastanou-li tyto následky, je třeba posuzovat takové jednání jako přestupek proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr.
Trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 tr. zák. je deliktem poruchovým, vyžadujícím, aby pachatel skutečně mařil nebo ztěžoval provoz nebo rozvoj veřejného podniku. Nestačí tedy, že pachatel svým jednáním mohl takový následek způsobit.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech ze 7. května 1954, 3 To 66/54.)
Obviněná byla zaměstnána u státní traktorové stanice mimo jiné též jako členka závodní stráže. Když se dozvěděla, že jiný člen závodní stráže téhož podniku, s nímž žila nějaký čas jako družka, byl přeložen na jiné pracoviště, aby se mohl vrátit ke své manželce, od níž předtím odešel, opustila obviněná svévolně bez rozvázání pracovního poměru práci a odešla za bývalým druhem, ačkoli byla ředitelem STS výslovně upozorněna, že bude moci odejiti ze zaměstnání teprve po řádném rozvázání pracovního poměru až bude za ni nalezena náhrada.
Lidový soud v Karlových Varech uznal obviněnou vinnou trestným činem ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1 tr. zák. Svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že obviněná svým jednáním mařila nebo ztěžovala rozvoj lidového družstva, „poněvadž“ nespnila povinnost svého povolání, v němž jako členka závodní stráže zastávala důležitou funkci, přesto že byla na svoje povinnosti upozorněna a byl jí dán příslib, že jí nebudou kladeny překážky k rozvázání pracovního poměru, jakmile bude sjednána náhrada.
Krajský soud k odvolání obviněné zrušil rozsudek lidového soudu a uznal obviněnou vinnou přestupkem proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr.
Z odůvodnění:
Nalézací soud dospěl k závěru, že obviněná mařila nebo ztěžovala rozvoj lidového družstva, „poněvadž“ porušila povinnost svého povolání. Pouhé porušení povinnosti povolání však nemá vždy a nutně za následek maření nebo ztěžování provozu (nebo rozvoje) veřejného podniku,