Input:

86/2016 Sb., Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves Garance

č. 86/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. února 2016
o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves
Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví lázeňské místo Ostrožská Nová Ves a statut lázeňského místa Ostrožská Nová Ves.
§ 2
Lázeňské místo
(1) Stanovuje se lázeňské místo Ostrožská Nová Ves.
(2) Území lázeňského místa tvoří část katastrálního území Ostrožská Nová Ves.
Statut lázeňského místa
§ 3
(1) Území lázeňského místa je na podkladě základní mapy České republiky s odlišením vnitřního a vnějšího území graficky vyznačeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Průběh hranice vymezující území lázeňského místa je popsán v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Vnitřní území lázeňského místa je na podkladě katastrální mapy České republiky graficky vyznačeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Průběh hranice vymezující vnitřní území lázeňského místa je popsán v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Vnější území lázeňského místa zahrnuje zbývající část území lázeňského místa.
§ 4
(1) Na území lázeňského místa je zakázána
a) výstavba staveb, zařízení a provozoven, které by mohly negativně ovlivnit poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče ve vnitřním území lázeňského místa fyzikálními, chemickými nebo biologickými škodlivinami nebo vlivy, a
b) výstavba staveb a provádění změn staveb a zařízení vyvolávající nebo způsobující průjezd nebo kumulaci vozidel ve vnitřním území lázeňského místa ve vyšší míře, než je nezbytné pro jeho dopravní obsluhu.
(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána
a) výstavba staveb, které by nebyly v souladu s místními urbanistickými, architektonickými, kulturními a civilizačními hodnotami,
b) výstavba a provoz staveb, zařízení a činností, kterými by došlo k trvalému snížení podílu nezpevněných ploch a k úbytku výměry parků a ploch zeleně,
c) výstavba staveb a změny staveb, změny účelu využití ploch nebo jejich částí nesouvisející s účely lázeňství a tomu odpovídající lázeňskou a občanskou vybaveností a dopravní a technickou infrastrukturou, nebo nesouvisející s ochranou zeleně,
d) výstavba a zřizování řadových garáží,
e) výstavba a zřizování zařízení výroby a služeb, která mohou mít rušivé vlivy na léčebný režim v přírodních léčebných lázních,
f) výstavba a zřizování zařízení průmyslu, skladů, stavebních dvorů a zařízení na údržbu technického vybavení a komunikací a
g) výstavba nových dálnic, silnic a místních komunikací I. a II. třídy.
(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba zábavních zařízení a hromadných garáží. Tuto výstavbu je možné povolit, souvisí-li s účely lázeňské léčebně rehabilitační péče a není-li v rozporu se zájmy ochrany režimu poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí.
§ 5
Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno používání pyrotechnických výrobků a