Input:

86/1960 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o řízení rozvoje oboru technických plynů, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 86/1960 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o řízení rozvoje oboru technických plynů, platné do 31.12.1966
[zrušeno č. 99/1966 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva chemického průmyslu
ze dne 2. června 1960
o řízení rozvoje oboru technických plynů
Ministerstvo chemického průmyslu v dohodě se zúčastněnými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a hlavním arbitrem Republiky československé stanoví podle §§ 1 až 4 dekretu č. 109/1945 Sb., o řízení výroby:
§ 1
(1) Zabezpečení plánovitého řízení rozvoje oboru technických plynů v souladu s úkoly perspektivního plánu rozvoje národního hospodářství a zabezpečení hospodárného a účelného zásobování technickými plyny v celostátním rozsahu vyžaduje koordinaci výroby a výstavby v oboru technických plynů a jednotné celostátní řízení jejich odbytu.
(2) Za tím účelem se národní podnik Technoplyn Praha pověřuje vykonáváním oborové gesce pro obor výroby technických plynů a prováděcí gescí bilanční a odbytovou.
§ 2
K plnění těchto úkolů národní podnik Technoplyn zejména
a) získává podklady pro sestavování ucelených přehledů o dlouhodobé celostátní hospodářské potřebě technických plynů a v souladu s nimi prosazuje a koordinuje odpovídající rozvoj zdrojů;
b) vypracovává návrhy dlouhodobých celostátních plánů perspektivního rozvoje oboru technických plynů, zvláště také výhledových plánů investiční výstavby, a to ve spolupráci s ostatními organizacemi, které vyrábějí nebo budou vyrábět technické plyny;
c) navrhuje ve spolupráci se zúčastněnými organizacemi využití, popřípadě rozšíření stávajících výroben, rozmístění a rozsah nových kapacit nebo i zrušení nevyhovujících výroben; přitom přihlíží k rentabilnosti dopravy a výroby;
d) vykonává úkoly vyplývající z provádění bilanční a odbytové gesce, zejména sestavuje celostátní bilance potřeb a zdrojů technických plynů, organizuje, metodicky řídí a provádí výkup a odbyt technických plynů ze všech zdrojů na území Československé republiky;
e) navrhuje hlavní směry technického rozvoje výroby, dopravy a skladování technických plynů, koordinuje tento rozvoj tak, aby byla zabezpečena maximální efektivnost investic na výrobu, dopravu a skladování technických plynů; za tímto účelem předkládá příslušným orgánům a organizacím návrhy norem, typizace a bezpečnostních předpisů pro výrobní, dopravní a skladovací zařízení tohoto oboru a spoluzúčastňuje se jejich realizace;
f) uplatňuje vůči výrobcům požadavky na dodržování stanovené jakosti při dodávkách technických plynů, u dodávek plynů používaných pro zdravotní a podobné účely i z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti.
§ 3
(1) Vztahy ostatních organizací, které vyrábějí technické plyny (dále jen „ostatní výrobci“), vůči národnímu podniku Technoplyn při provádění výkupu a odbytu technických plynů se upravují smlouvami.
(2) Ostatní výrobci jsou povinni
a) spolupracovat s národním podnikem Technoplyn ke splnění úkolů vyplývajících z ustanovení § 2 této vyhlášky; zejména jsou povinni poskytovat mu potřebné podklady o výrobě technických plynů a informovat jej o zamýšlené výstavbě nových či zrušení stávajících výroben a zařízení na výrobu