Input:

č. 86/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 86/1958 Sb. rozh. obč.
Za změnu poměrů podle § 186 odst. 2 obč. zák. je možno považovat i změnu v osobních poměrech účastníků; je ovšem nutno uvažovat, zda se takovou změnou poměrů ocitlo věcné břemeno 1 v hrubém nepoměru k výhodě oprávněné osoby.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 27. června 1958, Cz 283/58.)
Žalobkyně vlastnice domu se domáhala na žalované, která má na tomto domě zajištěnou služebnost bytu podle odevzdací listiny, zrušení tohoto věcného břemene. K odůvodnění žalobní žádosti opřené o ustanovení § 186 odst. 2 obč. zák. uvedla, že jde o malý domek se dvěma místnostmi určenými k bydlení, z nichž větší obývá žalovaná, menší žalobkyně, a že proti době, kdy bylo věcné břemeno zřízeno, došlo k podstatné změně poměrů, protože žalobkyně se provdala a žije s manželem a třemi nezletilými dětmi v jediné místnosti naprosto nedostatečné a že touto změnou poměrů octlo .se věcné břemeno v hrubém nepoměru k výhodě žalované.
Lidový soud ve Svitavách zrušil věcné břemeno užívání bytu knihovně zajištěného pro žalovanou tím, že žalobkyně je povinna žalované po dobu jejího života platit jako náhradu za zrušení věcného břemene 20 Kčs měsíčně počínaje dnem přestěhování žalované.
Krajský soud v Brně změnil rozsudek soudu prvé stolice a žalobu zamítl. Ve svém rozhodnutí zastává názor, že změnou poměrů podle § 186 odst. 2 obč. zák. je rozumět jen takovou změnu, která má za následek značné ztížení, případně znemožnění plnění úkolů vyplývajících z jednotného hospodářského plánu (§§ 183, 184 obč. zák.), nikoliv však změnu v osobních poměrech vlastníka zatížené nemovitosti.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím krajského soudu v Brně byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Výklad ustanovení § 186 odst. 2 obč. zák., zejména pokud jde o^yýklad pojmu „změnu poměrů“, učiněný krajským soudem, je i příliš úzký, zejména když změnu poměrů váže na znemožňováni nebo značné ztížení splnění úkolů vyplývajících z jednotného hos- < podářského plánu. Pravdu má krajský soud v tom, že důvodová zpráva k § 186 obč. zák. uvádí, že v ustanovení § 186 odst. 2 obč. zák. je vyjádřena zásada příbuzná již uvedené doložce „dokud se nezmění poměry“ (§ 184 obč. zák.). Z ustanovení § 186 odst. 2 ani z ustanovení § 184 obč. zák. nelze však vyvodit, že změna poměrů, o níž obě tato ustanovení mluví, není také změnou osobních poměrů osob z věcného břemene oprávněných nebo jím obtížených t ? • a zejména,