Input:

č. 86/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 86/1955 Sb. rozh. tr.
Aby mohla být bezpečně vyřešena otázka odpovědnosti zemědělce za provádění a obstarávání úkolů plynoucích z hospodaření na zemědělské usedlosti, je třeba v prvé řadě zjistit, kdo ve skutečnosti rozhodoval o tom, jak budou tyto úkoly zajištěny.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 2. září 1955, 1 Tz 137/55.)
Lidový soud v Sušici uznal obviněného vinným trestným činem pobuřování proti republice podle § 81 odst. 1 tr. zák. a trestným činem ohrožení zásobování podle § 154 odst. 1 tr. zák. a odsoudil jej podle § 134 odst. 1 tr. zák. se zřetelem k § 22 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody na 15 měsíců, k peněžitému trestu 3.000 Kčs (pro případ jeho nedobytnosti k náhradnímu trestu odnětí svobody na 3 měsíce) a podle § 43 tr. zák. ke ztrátě čestných práv občanských, při čemž ztrátu občanských práv uvedených v § 44 odst. 2 tr. zák. vyslovil na 3 roky. Podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. vyslovil propadnutí obilí nalezeného na usedlosti, která patří otci obviněného, a podle § 54 tr. zák. vyslovil, že rozsudek bude uveřejněn. Podle zjištění lidového soudu uvedeného v odůvodněném rozsudku, spáchal obviněný trestný čin pobuřování proti republice podle § 81 odst. 1 tr. zák. tím, že při provádění kontroly dodávek zemědělských produktů na hospodářství jeho otce pronesl za otcovy přítomnosti vůči třem členům komise ONV hanlivé a nepřátelské výroky proti vládě a komunistické straně jako vedoucí straně ve státě v úmyslu vyvolat nepřátelskou náladu proti republice a lidově demokratickému státnímu zřízení a společenskému řádu zaručeným ústavou. Pokud jde o trestný čin ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1 tr. zák., zjistil lidový soud, že obviněný v roce 1954 jako výkonný zemědělec na usedlosti svého otce nesplnil stanovené dodávky produktů živočišné a rostlinné výroby, zejména obilí, na jehož předpis 80,55 q dodal toliko 60 q, že do evidence MNV nepřihlásil 10 selat a že kromě toho ukryl 20,88 q obilí. Lidový soud zjistil, že obviněný je synem kulaka vlastnícího 19.74 ha půdy, že usedlost otce obviněného je vybavena dostatečně strojovým zařízením, že otec obviněného dříve zaměstnával čeleď, s níž špatně nakládal, obviněný sám je hrubé, nesnášenlivé povahy, náchylný k pití a v opilosti ke rvačkám a že je silně zaměřen proti lidově demokratickému zřízení.
Krajský soud v Plzni k odvolání obviněného zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o vině, pokud byl obviněný uznán vinným též trestným činem ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1 tr. zák. a uznal jej vinným také tímto trestným činem pouze potud, pokud obviněný společně se svým otcem a na jeho podnět ukryl 20,88 q obilí, naproti tomu zprostil obviněného žaloby, že jako výkonný zemědělec na usedlosti svého otce nesplnil dodávkové povinnosti v rostlinné a živočišné výrobě, zejména v obilí, na jehož předpis nedodal asi 20 q a že do evidence nepřihlásil 10 selat. V důsledku tohoto rozhodnutí o vině zrušil krajský soud rozsudek lidového soudu i ve výroku o trestu a obviněnému uložil podle § 154 odst. 1 tr. zák. se zřetelem k § 22 odst. 1 tr. zák. trest odnětí svobody na 6 měsíců, peněžitý trest 500 Kčs (pro případ jeho nedobytnosti trest odnětí svobody na 1 měsíc). Kromě toho vyslovil ztrátu